Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

Важно

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 1/2015 за всички организации с одобрение по Част-145 и Част-MF може да намерите тук !  

Отнемане на Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността Nо1008-08 на Сънлайт ЕАД 

Публикувано е издание 4 на том II на „Наръчник на инспектора, част ЛГ", валидно от 30.01.2015 г. Може да бъде свален от тук.

Изменение на ТАРИФА № 5 за таксите , които се събират в системата на Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2015г.

Считано от 05 Януари 2015 г. заявленията, отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението.

 До Оператори по наземно обслужване: Във връзка с изпълнение на чл. 48и, ал.2 от ЗГВ и чл. 53, ал. 3 от Наредба 20/24.11.2006 г. на МТИТС, моля в срок до 20.02.2015 г. да представите в ГД ГВА необходимите документи, които доказват обстоятелствата от цитираните нормативни разпоредби. За информация тел: 02 937 10 47. Изискването не се отнася до Операторите с лиценз за самообслужване.

отменя се заповед № 45-01-301/29122014 и се възстановяват правата по САО на "Хермес Ер-04" ЕООД 

 Прес-съобщение  - Трета редовна среща на Съвета за Съвместно управление на въздействието върху околната среда в района на летищата (СУВОС) в България


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.

Летателна експлоатация - заявления  

Лицензиране на авиационен персонал
Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

Проверка състоянието на подадено заявление  - 02/948 8036; 02/948 8038  
  

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди