Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство :
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1037- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

  

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

 

Портал за електронни административни услуги  

Важно

  Заповед относно прекратяване правата на ОУППЛГ "Венид Еър" ЕООД

Информационен Бюлетин по Безопасност 7/2015 за Квалификация на персонала, изпълняващ безразрушителен контрол в Организациите за техническо обслужване и в производствените организации може да намерите тук

  Информационен Бюлетин по Безопасност 8/2015 за Констатирани слабости в дейностите на Организациите под надзора на ГД ГВА (ОТО, ОУППЛГ и ООИПТО) може да намерите тук

 Заповед относно Наръчник за радиотелефонна фразеология, заместващ отменената Инструкция № 512, наличен в сайта на ГД ГВА  

 Заповед относно Процедура за Докладване, Оценка, Анализ и Съхранение на Информация за Събития в Гражданското Въздухоплаване е налична в сайта на ГД ГВА  


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.

Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2015 г. можете да намерите ТУК .Летателна експлоатация - заявления и нормативни документи

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.
Лицензиране на авиационен персонал
 
- заявления,  нормативни документи и теоретични изпити

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

Заявления и документи :

Заявления за лицензиране на авиационния персонал

 • Заявления и документи по  Наредба1 и Наредба39 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
 • Заявления и документи по  Наредба 7, Наредба 8 за регистрация и летателна годност на ВС.
 • Заявления и документи по  Регламент (ЕО) 1008/2008   за общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

  ВАЖНО!!! Уважаеми колеги,
  1. В съответствие с изискванията на чл.9 ( Признаване на обучение, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент ), т.1 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета обучението, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент се признава, при условие че цялото обучение и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г.
  2. Замяната на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, издадени по изискванията на JAR-FCL със свидетелства за летателна правоспособност на пилоти по изискванията на Регламент (ЕС) №  1178/2011, Part-FCL ще се извършва до 08.04.2016г. След тази дата ГД ГВА няма да извършва  замяна на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти издадени по JAR-FCL.
  3. Моля, всички проверяващи да се съобразят с изискванията по т.1 и т.2 от настоящето съобщение.

   Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управлениеОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Решение по чл.122Р от ЗГВ 12.03.2016  40_02_168.pdf (189.47 KB)

Временно решение 28.12.2015 45_06_4.pdf (137.93 KB)

Жалба от България Ер АД , получена на 12.11.2015г в ГД ГВА против Решение № 544/29.10.2015г на изпълнителния директор на Летище София ЕАД за определяне размера на летищните такси на летище София за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г AirB.pdf (5.26 MB)

Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)


Заповеди