Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес:

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Телефон на Главен директор ГД ГВА:
+359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на  деловодство :
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1037- ГД ГВА в сградата на МТИТС

контакти и повече информация:......

 

Разрешения полети: тел.: 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

 

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

 

Жалби на пътници

 

Списък на издаваните от ГД ГВА свидетелства, удостоверения, лицензи и одобрения 

 


   

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"


 

Портал за електронни административни услуги  

 


Важно

Временно спиране на правата по издадено САО № BG 52 на "Хорнит" 

За дейността на ГД ГВА, като Надзорен орган  по прилагането на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси. Възстановяване права по свидетелства  за правоспособност за ТО на лица от Турция 

Обезсилване и обявяване за недействителни  на Оперативни лицензи на въздушни превозвачи 

Откриват се два конкурса за назначаване на въздушни превозвачи по редовни линии от Варна и от София до Москва 

Съобщение до авиационната индустрияСпазване на санкции, наложени от Съвета за Сигурност на ООН 

Временно спиране на правата по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България 

До всички кандидати за първоначално издаване на AML и на притежатели на AML издадени на основание Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г., които нямат вписан тип ВС за съответната категория/ подкатегория


Всички

Актуално

На 24.02.2017 г., в гр. София се състоя тържествена церемония по повод връчването на сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството, внедрена в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 .

Дирекция „Авиационна безопасност" към ГД „ГВА" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София от 23.01.2017 г., както следва:
-          вторник от 14:00 до 16:00 часа;
-          сряда от 14:00 до 16:00 часа;
-          четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите ТУК

На вниманието на всички собственици и оператори на въздухоплавателни средства, попадащи в категория ELA1 и използвани само за лични цели:Във връзка с изпълнение ТО на тези ВС, следва да се обърне внимание на т. М.А.302 (h) от Регламент (ЕС) № 1321/2014, която дава възможност за изготвяне на Програма за техническо обслужване по образец съгласно АМС М.А.302 (е) и изменение на интервала за ТО на основни компоненти и агрегати на ВС. Също така собственикът на ВС може да предостави в ГД ГВА декларация, която изрично посочва, че за ВС е разработена програма за ТО и тя стриктно се изпълнява. В този случай програмата за ТО не подлежи на одобрение от ГД ГВА. Примерна декларация може да намерите тук.

 

Списък на дискутираните теми и съгласувани практики от стандартизационните срещи за летателна годност в периода 2006-2016 г. можете да намерите ТУК 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 23.05.2016 г. е задължително използването на издание 05.05.2016 г. на Заявленията свързани с регистрация и летателна годност на въздухоплавателните средства, които са публикувани ТУКЛетателна експлоатация - заявления и нормативни документи

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.

 Лицензиране на авиационен персонал
 
- заявления,  нормативни документи и теоретични изпити

 

Уважаеми колеги,
ГД ГВА организира „Опреснителен семинар за проверяващи" при заявени най-малко четири /4/ кандидата. Заявки за „Опреснителен семинар за проверяващи" може да подавате на електронен адрес - Personnel.Licensing@caa.bg  като задължително в полето „Забележка" отбелязвате - Заявка за „Опреснителен семинар за проверяващи". В заявката изпишете пълните си имена (име, фамилия, презиме), номер на проверяващ и данни за контакт.

Информационен бюлетин № 45-50-1/02.11.2016 

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2016 г.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

Заявления и документи :

Заявления за лицензиране на авиационния персонал

  • Заявления и документи по  Наредба1 и Наредба39 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
  • Заявления и документи по  Наредба 7, Наредба 8 за регистрация и летателна годност на ВС.
  • Заявления и документи по  Регламент (ЕО) 1008/2008   за общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управлениеОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc Жалби,  относно размера на  летищните такси на летище СофияЗаповеди