Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

Важно

Новите бюлетини по безопастност на полетите можете да откриете тук

Заповед за спиране действието на оперативен лиценз, притежаван от "Сънлайт еър" 

Заповед за отнемане на САО BG-32 на „Еър Макс" ЕООД

Временно спиране, за срок от три месеца, правата по САО на А/О "Хермес ер"

На вниманието на авиационните оператори изпълняващи полети до летище Бен Гурион, Тел Авив - Израел. 

 Уважаеми колеги,уведомяваме Ви, че днес – 30.05.2014г. беше обнародвано в ДВ Постановление №126/21.05.2014 за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС, одобрена с Постановление №81/2000г: http://dv.parliament.bg.Моля, да имате предвид, че измененията, касаещи таксите, събирани от ГД ГВА, влизат в сила от 01.01.2015г.

 DANUBE FAB - Консултативни срещи със заинтересованите страни . План за ефективност - aктуализирана версия.

До Оператори по наземно обслужване:Във връзка с изпълнение на чл. 48и, ал.2 от ЗГВ и чл. 53, ал. 3 от Наредба 20/24.11.2006 г. на МТИТС, моля в срок до 14.02.2014 г. да представите в ГД ГВА необходимите документи, които доказват обстоятелствата от цитираните нормативни разпоредби. За информация тел: 02 937 10 5102 937 10 51 и 0898 957 5770898 957 577


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

Летателна експлоатация - заявления

Лицензиране на авиационен персонал - нормативни документи, организационни заповеди, график за провеждане на теоретични изпити, протоколи, заявления.

 

ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2014 г.

02/948 8036; 02/948 8038 и в рубриката 'Проверка състоянието на подадено заявление
Удостоверенията и справките от изпитната сесия  се получават във фронт офиса в приемното време.
Проверяващите на авиационния персонал могат да получат регистрационните си карти във фронт офиса в приемното време.

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди