Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

  

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

 

Портал за електронни административни услуги  

Важно

  На вниманието на всички собственици и оператори на ВС , вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България:  възможно възпроизвеждане на дим или малки пламъци от кабелите за захранването на осветлението на магнитни компаси с определи номенклатурни номера.

Заповед 45-01-496/02.10.2015 относно служебно отписване на въздухоплавателни средства от "Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства" на Република БългарияZapoved_45_01_496_02OCT2015.pdf (715.44 KB)

 До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA). HATA_3.pdf (203.78 KB)

Отнемане на Удостоверение за летателна годност М 2519, издадено на 13.10.2014 г, на самолет ТЕСNАМ P92S-ECHO с регистационно-опознавателен знак LZ-DRN

Заповед за въвеждане в сила на „Наръчник за полети по ПВП в обслужваното въздушно пространство на Република България"

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. относно признаване на образование за определяне нa минималния стаж  във връзка с 66.A.30(a)1.ii и 66.A.30(a)2.ii 


Всички

Актуално

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите

Информация, засягащабезопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.
Летателна експлоатация - заявления и нормативни документи

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.
Лицензиране на авиационен персонал
 
- заявления,  нормативни документи и теоретични изпити

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038 

Заявления и документи :

Заявления за лицензиране на авиационния персонал

  • Заявления и документи по  Наредба1 и Наредба39 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
  • Заявления и документи по  Наредба 7, Наредба 8 за регистрация и летателна годност на ВС.
  • Заявления и документи по  Регламент (ЕО) 1008/2008   за общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управлениеОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


 

Жалба от България Ер АД , получена на 12.11.2015г в ГД ГВА против Решение № 544/29.10.2015г на изпълнителния директор на Летище София ЕАД за определяне размера на летищните такси на летище София за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г AirB.pdf (5.26 MB)

Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)


Заповеди