Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

  

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

 

Портал за електронни административни услуги  

Важно

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. относно признаване на образование за определяне нa минималния стаж  във връзка с 66.A.30(a)1.ii и 66.A.30(a)2.ii iaw_part66.pdf (170.07 KB)

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA). HATA_2.pdf (203.6 KB)

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 3/2015 за всички собственици на свръхлеки ВС може да намерите тук

 Новият Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG може да намерите тук

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66  на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от  26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA).  HATA.pdf (151.08 KB)

Информационен Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички авиационни оператори,  опериращи в Пакистан,  може да намерите тук


Всички

Актуално

Избор на проектен мениджър по проект „Проучване за условията и реда за въвеждане на HEMS в Република България":

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява следните изисквания за избор на проектен мениджър по проект „Проучване за условията и реда за въвеждане на HEMS в Република България":

 Опит в управлението на проекти, финансирани по линия на международни програми;

  • Опит в координирането на дейности между национални и международни институции;
  • Опит в ръководене и контролиране на дейности по осигуряването на публичност и прозрачност при изпълнението на програми и проекти;
  • Опит в ръководенето на дейности по докладване и мониторинг при изпълнението на програми и проекти, финансирани по линия на международни програми;
  • Професионален опит в авиационна структура;
  • Владеене на английски език.

 Автобиография и документи, удостоверяващи наличието на гореописания опит, се подават в срок до 19.08.2015 г. във фронт офиса на ГД „ГВА" на адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 9 или на електронен адрес: VTrifonova@caa.bg

 За повече информация: Людмил Манасиев, тел. 02/9371050, е-mail: LManasiev@caa.bg.

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.


Летателна експлоатация - заявления  

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.


 

Лицензиране на авиационен персонал

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

 
Уважаеми Колеги,
Опреснителните семинари за проверяващи ще се провеждат при събиране на минимум четири /4/ кандидата, след получаване на заявки на e-mail: kkirina@caa.bg , vnaumova@caa.bg

 

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че ГД ГВА започва замяна на издадените към момента разрешителни на проверяващ считано от 01.04.2015г. Замяната ще продължи до 15.05.2015г. Притежателите на разрешитлени на проверяващ ще бъдат уведомени лично, за да получат новите си сертификати за проверяващ.

Проверка състоянието на подадено заявление и на телефони: 02/948 8036; 02/948 8038  

 

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди