Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Представяне

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел.: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
БУЛСТАТ: 121805755
AFTN: LBSFYAYX
SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg
Официален сайт:  http://www.caa.bg/                 

Работно време на фронт офис деловодство:
всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
тел.: 02/ 937 1017- ГД ГВА в сграда на МТИТС
        02/ 948 8051
- ГД ГВА в сграда на летище София
контакти и повече информация:......

 

 

  ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" -
бенефициент на Оперативна  програма „Административен капацитет"

Важно

 До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66  на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от  26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA).  HATA.pdf (151.08 KB)

 Във връзка с планирани заседания на междуведомствена експертна работна група (МЕРГ) за изготвяне на концепция за регламентиране използването на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) и необходимостта от допълнително привличане експерти за подпомагане работата групата, ГД ГВА призовава:
организации имащи интерес за развиване на дейности свързани с ДУЛС, да предоставят в ГД ГВА своите концепции за регламентиране използването на гореспоменатите летателни системи в срок до 15.06.2015; организации които смятат, че дейностите осъществявани от ДУЛС са свързани с техният предмет на дейност, да предоставят своите предложения, съображения и препоръки в ГД ГВА в срок до 15.06.2015г.; Oрганизациите да предоставят в ГД ГВА списък с експерти, които могат да бъдат привличани за работата на МЕРГ.  За допълнителна информация, лице за контакт: Христо Гунчев, старши инспектор отдел „АНО", дирекция „ЛАС и АНО", тел. 02/9371086, е-mail: hgunchev@caa.bg

Новият Информационен Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички авиационни оператори,  опериращи в Пакистан,  може да намерите тук ! 

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 1/2015 за всички организации с одобрение по Част-145 и Част-MF може да намерите тук !  

Отнемане на Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността Nо1008-08 на Сънлайт ЕАД 

Публикувано е издание 4 на том II на „Наръчник на инспектора, част ЛГ", валидно от 30.01.2015 г. Може да бъде свален от тук.

Изменение на ТАРИФА № 5 за таксите , които се събират в системата на Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2015г.


Всички

Актуално

 

Летателна годност - нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук.


Летателна експлоатация - заявления  

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.


 

Лицензиране на авиационен персонал

Нов ГРАФИК на провежданите от ГД ГВА теоретични изпити през 2015 г.

 

Уважаеми Колеги,
Опреснителните семинари за проверяващи ще се провеждат при събиране на минимум четири /4/ кандидата, след получаване на заявки на e-mail: kkirina@abv.bg , vnaumova@abv.bg .

 

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че ГД ГВА започва замяна на издадените към момента разрешителни на проверяващ считано от 01.04.2015г. Замяната ще продължи до 15.05.2015г. Притежателите на разрешитлени на проверяващ ще бъдат уведомени лично, за да получат новите си сертификати за проверяващ.

Проверка състоянието на подадено заявление  - 02/948 8036; 02/948 8038  

 

Заявления и документи по:

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка
BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове,
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове /средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление


ОБРАЗЕЦ НА ФИРМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ  FORM.doc 


Жалби, получени на 13.05.2013г в ГД ГВА, относно размера на  летищните такси на летище София:

от "България Ер"BGAir.pdf (3.05 MB)
от "АОС" AOC.pdf (2.08 MB)
Решение по допустимост за разглеждане на жалба с вх. № 40-01-391 на България ер и недопустимост на жалба с вх. № 51-00-54 от АОС - Комитет на оперириращите авиокомпании 45_01_216.pdf (274.44 KB)

 Решение : Прекратява се производството по спора по жалбата на "България Ер" АД с наш вх. № 40-01-391/13.05.2013г. срещу Решение № 255/26.04.2013г. на "Летище София" ЕАД. 45_01_228.pdf (410.99 KB)

Заповеди