Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Наредби

 
 
Наредба за таксите за използване на летищата
за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
rtf.gif
1.07 MB
Наредба РД 08-20 от 14.01.1999г.

за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България.Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г.

pdf.gif
226.22 KB
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г.
за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.2003 г., в сила от 12.09.2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 23.09.2003 г., в сила от 23.09.2003 г., бр. 56 от 29.06.2004 г., изм., бр. 87 от 5.10.2004 г., бр. 112 от 23.12.2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 40 от 18.05.2007 г., доп., бр. 28 от 14.03.2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., попр., бр. 15 от 24.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., бр. 81 от 30.09.2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г.
pdf.gif
5.94 MB
Наредба № 2 от 10.03.1999г.

за правилата за полети, обн. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.109 от 14 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., попр. ДВ. бр.107 от 11 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.

pdf.gif
334.18 KB
Наредба № 3 от 25.05.2009г.

за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища.Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г.

pdf.gif
2.77 MB
НАРЕДБА № 3 от 7.03.2012 г.

за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване , обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.04.2012 г

pdf.gif
1.73 MB
НАРЕДБА № 4 от 25.04.2007 г.

 за аеронавигационните карти

pdf.gif
2.4 MB
Наредба № 5 от 10.08.1999г.

за измервателните единици в гражданската авиация . Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.

pdf.gif
182.4 KB
Наредба № 6 от 14.06.2001г.

за експлоатация на въздухоплавателни средства Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г.

pdf.gif
469.18 KB
Наредба № 7 от 14.01.1999г.

за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. В сила от 01.03.1999 г.Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г

pdf.gif
229.97 KB
Наредба № 7 от 18.03.2003г.
за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия . Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2003 г., в сила от 9.05.2003 г., изм., бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.01.2005 г.
pdf.gif
61.91 KB
Наредба № 8 от 14.01.1999г.

за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. В сила от 01.03.1999 г.,Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г.

pdf.gif
192.72 KB
Наредба № 10 от 21.12.2006 г.
за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване  (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г.) Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 17.04.2015 г. 
pdf.gif
2.83 MB
Наредба № 11 от 05.05.1999г.

 за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 24.06.1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., бр. 34 от 24.04.2007 г.

pdf.gif
1.06 MB
Наредба № 12 от 29.12.2005г.

за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие, издадена от Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г.

pdf.gif
419.27 KB
Наредба № 13 от 27.01.1999г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г.

pdf.gif
512.48 KB
НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г.

за летищата и летищното осигуряване
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 7.11.2012 г., изм. и доп., бр.48 от 10.06.2014

pdf.gif
20.63 MB
Наредба № 15 от 13.04.2011 г..

Наредба № 15 от 13.04.2011 год. за аеронавигационното информационно обслужване, издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн. ДВ, бр.37 от 13.05.2011 г., в сила от 23.06.2011 г.

pdf.gif
760.84 KB
Наредба № 16 от 14.01.1999г.

за авиационния шум и газовите емисии на авиационните двигатели, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 24 от 5.03.2002 г. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм...

pdf.gif
170.43 KB
Наредба № 18 от 04.03.1999г.

за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г.

pdf.gif
160.86 KB
Наредба № 19 от от 27.11.2012 г.
 за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.
pdf.gif
291.38 KB
Наредба № 20 от 24.11.2006г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.

pdf.gif
932.38 KB
НАРЕДБА № 21 от 25.04.2007 г.

за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване. обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., попр., бр. 44 от 5.06.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 86 от 2.11.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г 

rtf.gif
10.75 MB
Наредба № 22 от 21.07.1999г.

за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г.

pdf.gif
150.33 KB
Наредба № 23 от 1.11.1999г.

за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия.Издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 99 от 16.11.1999 г.

pdf.gif
59.29 KB
Наредба № 24 от 15.02.2000г.

за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 29.02.2000 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 48 от 22.05.2001 г., в сила от 22.05.2001 г., изм., бр. 70 от 10.08.2001 г., в сила от 3.09.2001 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., изм., бр. 65 от 5.07.2002 г., в сила от 5.07.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 11.05.2012 г.


НАРЕДБА № 26 от 7.06.2012 г.

за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях; Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г., в сила от 19.06.2012 г.

pdf.gif
287.34 KB
Наредба № 27 от 31.03.2000г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., изм., бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 67 от 30.07.2013 г.

pdf.gif
3.05 MB
Наредба № 30 от 10.11.2006г.

за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в република българия.Издадена от министерство на транспорта.Обн. дв. бр.95 от 24 ноември 2006г.

pdf.gif
165.15 KB
Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г.

 за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях  
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 18.02.2016 г.

 

 

 


Наредба № 39 от 23 април 2015 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях


Наредба № 83 от 30 май 2014 г.

  за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

pdf.gif
266.64 KB
Наредба № 141 от 27.03.2002г.

за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, обн., ДВ, бр. 35 от 5.04.2002 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г.

rtf.gif
3.03 MB
Наредба № 145 от 11.08.2004г.
за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника . Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 5.10.2004 г.
pdf.gif
285.6 KB
Наредба № 261 от 13.07.2006г.

за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет. Изд. от Министерство на транспорта, обн. ДВ 62..

pdf.gif
170.15 KB
НАРЕДБА № 847 от 15.01.2010 г.
за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз.Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г.
pdf.gif
775.03 KB
Наредба № 2407 от 19.11.2004г.

за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач. Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.03.2005 г.

pdf.gif
78.3 KB
Наредба № 2409 от 19.11.2004 г.
НАРЕДБА № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.01.2005 г. Чл. 1. (1) С тази наредба...
pdf.gif
74.74 KB
Наредба № 4018 от 16.09.2005 г.
НАРЕДБА № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за...
pdf.gif
53.6 KB
НАРЕДБА № АН-8 от 12.05.1999 г.
за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства
pdf.gif
2.52 MB
НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г.
за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
rtf.gif
860.56 KB
pdf.gif
339.99 KB