Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

СтатистикаСтатистическа информация за международните летища в Р. България:
 
1998г.1999г.2000г.2001г.2002г.
 2003г. 2004г. 2005г.
        
2006г.2007г.2008г.  2009г. 2010   2011   2012
  2013 
        

 2014

 2015 2016      
        
 Статистическа информация за българските авиационни оператори:
 
2001г.2002г.2003г.2004г. 2005 г. 2006г. 2007г.  2008г.
        
2009 г.xls 2010г.   2011  2012 2013  2014.xls    2015 
        
        
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности  Regulation223_2009.pdf (159.69 KB)

 

        
  Кодекс на европейската статистическа практика, версия 2011 г., приета от Комитета на Eвропейската статистическа система на 28 септември 2011 година  CodeOfPractice.pdf (157.59 KB)

 

 

- Статистика