Последната актуална информация на тази версия на ГВА е от 16 юни 2017 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Важно

 

 Oтнемане на лиценз на въздушен превозвач на Общността, издаден на "Ер Виа" ООД; 45-09-550/16.06.2017 г. (873.05 KB)

 Възстановяване на права по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС  

Прекратяване права на BG AME-0006

Прекратяване права по САО - Ер Виа 

Възстановяване на правата по издадено САО - "Хорнит" 

Временно спиране на правата по издадено САО № BG 52 на "Хорнит" 

За дейността на ГД ГВА, като Надзорен орган  по прилагането на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси.

 Възстановяване права по свидетелства  за правоспособност за ТО на лица от Турция 

Обезсилване и обявяване за недействителни  на Оперативни лицензи на въздушни превозвачи 

Откриват се два конкурса за назначаване на въздушни превозвачи по редовни линии от Варна и от София до Москва 

Съобщение до авиационната индустрияСпазване на санкции, наложени от Съвета за Сигурност на ООН 

Временно спиране на правата по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България 

До всички кандидати за първоначално издаване на AML и на притежатели на AML издадени на основание Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г., които нямат вписан тип ВС за съответната категория/ подкатегория

Спиране на действието на оперативния лиценз на ВП на Общността, притежаван от "Ер Виа" ООД 

 Отнемане на оперативен лиценз на „Виктория еър" ООД

Спиране временно, за срок до три месеца, действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с рег. № BG 1008-12, притежаван от "Виктория Еър" ООД

Отнемане САО BG 53 на Воядж Ер

 Влизане в сила от 25.08.2016 г. на изменения в Регламент (ЕС) № 1321 / 2014 г . въведени с Регламент (ЕС) № 1536 / 2015 г.

Бюлетин по Безопасност на полетите 2/2016 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС с двигатели Rotax 912 и Rotax 914

Указания към Раздел 07 . ARO-SPO, глава1 

Бюлетин по Безопасност на полетите  1/2016 Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42

Заповед относно прекратяване правата на ОУППЛГ "Венид Еър" ЕООД

Информационен Бюлетин по Безопасност 7/2015 за Квалификация на персонала, изпълняващ безразрушителен контрол в Организациите за техническо обслужване и в производствените организации може да намерите тук

Информационен Бюлетин по Безопасност 8/2015 за Констатирани слабости в дейностите на Организациите под надзора на ГД ГВА (ОТО, ОУППЛГ и ООИПТО) може да намерите тук

Заповед относно Наръчник за радиотелефонна фразеология, заместващ отменената Инструкция № 512, наличен в сайта на ГД ГВА  

 Заповед относно Процедура за докладване, оценка, анализ и съхранение на информация за събития в гражданското въздухоплаване е налична в сайта на ГД ГВА  

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС , вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България:  възможно възпроизвеждане на дим или малки пламъци от кабелите за захранването на осветлението на магнитни компаси с определи номенклатурни номера.

Заповед 45-01-496/02.10.2015 относно служебно отписване на въздухоплавателни средства от "Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства" на Република България

 До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA). 

Отнемане на Удостоверение за летателна годност М 2519, издадено на 13.10.2014 г, на самолет ТЕСNАМ P92S-ECHO с регистационно-опознавателен знак LZ-DRN

Заповед за въвеждане в сила на „Наръчник за полети по ПВП в обслужваното въздушно пространство на Република България"

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. относно признаване на образование за определяне нa минималния стаж  във връзка с 66.A.30(a)1.ii и 66.A.30(a)2.ii 

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA). HATA_2.pdf (203.6 KB)

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 3/2015 за всички собственици на свръхлеки ВС може да намерите тук

 Новият Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG може да намерите тук

До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66  на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от  26.11.2014 г. със сертификати издадени от EL.147.0007 (HATA).  HATA.pdf (151.08 KB)

Информационен Бюлетин по безопасност на полетите 2/2015 за всички авиационни оператори,  опериращи в Пакистан,  може да намерите тук

Новият Бюлетин по безопасност на полетите 1/2015 за всички организации с одобрение по Част-145 и Част-MF може да намерите тук

Отнемане на Оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността Nо1008-08 на Сънлайт ЕАД 

Публикувано е издание 4 на том II на „Наръчник на инспектора, част ЛГ", валидно от 30.01.2015 г. Може да бъде свален от тук

Изменение на ТАРИФА № 5 за таксите , които се събират в системата на Министерството на транспорта, в сила от 1.01.2015г.

Считано от 05 Януари 2015 г. заявленията, отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението.

До Оператори по наземно обслужване: Във връзка с изпълнение на чл. 48и, ал.2 от ЗГВ и чл. 53, ал. 3 от Наредба 20/24.11.2006 г. на МТИТС, моля в срок до 20.02.2015 г. да представите в ГД ГВА необходимите документи, които доказват обстоятелствата от цитираните нормативни разпоредби. За информация тел: 02 937 10 4702 937 10 47. Изискването не се отнася до Операторите с лиценз за самообслужване.

отменя се заповед № 45-01-301/29122014 и се възстановяват правата по САО на "Хермес Ер-04" ЕООД 

 Прес-съобщение  - Трета редовна среща на Съвета за Съвместно управление на въздействието върху околната среда в района на летищата (СУВОС) в България

Заповед за спиране действието на оперативен лиценз, притежаван от "Сънлайт еър" 

Заповед за отнемане на САО BG-32 на „Еър Макс" ЕООД

Временно спиране, за срок от три месеца, правата по САО на А/О "Хермес ер"

На вниманието на авиационните оператори изпълняващи полети до летище Бен Гурион, Тел Авив - Израел. 

 Уважаеми колеги,уведомяваме Ви, че днес – 30.05.2014г. беше обнародвано в ДВ Постановление №126/21.05.2014 за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на МТИТС, одобрена с Постановление №81/2000г: http://dv.parliament.bg.Моля, да имате предвид, че измененията, касаещи таксите, събирани от ГД ГВА, влизат в сила от 01.01.2015г.

 DANUBE FAB - Консултативни срещи със заинтересованите страни . План за ефективност - aктуализирана версия.

Незаплатени и дължими такси за надзор над одобрените организации

До собствениците и операторите на самолети Cessna 100 Series

 Уважаеми колеги, в МВнР на РБ е получена нота № 27/BG/409/773mc от 01.07.2013 г. на посолството на Кралство Саудитска Арабия в Атина във връзка с инструкция № 256/2/12776 от 26.06.2013 г. на нац. администрация по гр. въздухоплаване на Кралство Саудитска Арабия относно превоза на поклонници по въздуха през 2013 г. Инструкцията е приложима за всички чуждестранни превозвачи, в това число и българските, които извършват транспортиране по въздуха на поклонници. Моля да се съобразявате с инструкцията при изпълнението на този вид полети в Саудитска Арабия

Претегляне на ВС и издаване на протоколи от претегляне

 Удължаване календарен междуремонтен ресурс бутални двигатели Lycoming и Continental на частни самолети с максимално излетно тегло 2730 кг

Допускане до експлоатация след техническо обслужване на ВС непопадащи в обхвата на регламент 216 /2008 

 Oператорите по наземното обслужване е  необходимо да представият в ГД ГВА информация включваща данни за приходите и разходите по елементите съдържащи се в ОПР свързани с дейностите по притежаваните лицензии за оператор по наземното обслужване

 Регистрация на аварийни предаватели и разпространение на Единна база данни, срок 02.11.2012г. letter_ELT.pdf (522.56 KB)

Обявление в Държавен вестник № 1 от 06.04.2012 г. за удължаване на срока за получаване на оферти при открита процедура за предоставяне на концесия за услуга на гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица.

Прекратяване права , произтичащи от удостоверения и разрешителни

National Performance Plan RBulgaria 2012 2014 NPP  - draft release 15.04.2011

Прекратяване на временното спиране на права на САО    и   Заповеди за временно спиране на права на САО и ТО

Информация, засягаща безопасността на полетите!   На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС,  регистрирани в  Р. България : ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите.
На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария : Бюлетините по безопасност на полетите,  ще намерите  тук.  

 Указания за безопасно провеждане на полетите  

ГД"ГВА" уведомява притежателите на САО и всички заинтересувани лица, че на посочения линк: http://www.easa.eu.int/ws_prod/r/r_crd.php на страницата ЕАСА са достъпни публикации, относно лицензирането на авиационния персонал - пилоти (CRDs to NPA 2008-17b - Implementing Rules for Pilot Licensing). ГД"ГВА" напомня, че в срок до 09.06.2010 г. има възможност за изпращане на становища и предложения по тях до ЕАСА.

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в Р.България: ГД ГВА започва провеждането на испекции съгласно Процедурата за следене на постоянната  летателна годност.  Запознайте се с приложената процедура . 

Ограничаване правата за извършване на търговски операции по издадените свидетелства за авиационен оператор, извършващи специализирани авиационни работи (САО-САР)

Заповед за отмяна на ограниченията за броя на операторите, извършващи наземно обслужване на Летище София 

Съобщение до авиационните оператори: Авиационна система за търговия с емисии

Публикуванa е Наредба № 39 и приложения за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти и свидетелства за медицинска годност на пилоти в съответствие с изискванията на JAR - FCL1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет

Въвеждане на помощни материали по прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 година, приложими към търговските превози със самолет

Нови правила на EASA за лицензиране и медицинско освидетелстване на пилоти

Обща позиция, приета от Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 8/2008 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административните процедури, приложими за търговските превози със самолет (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1899/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно хармонизирането на технически изисквания и административни процедури в областта на гражданското въздухоплаванe

На 26 юли 2007 г. влизат в сила член 3 и член 4 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух

Oт 4 юли 2007 година e в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 787/2007 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (EО) № 474/2006 на Комисията за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

До Всички български притежатели на САО, опериращи в Европейската Общност: SAFA проверки на перона на български ВС

Прогласяване списъка на ВС , които попадат в обхвата на Annex II на Регламент 1592/2002

Прогласяване списъка на ВС , които попадат в обхвата на Член 1 т.2 на Регламент 1592/2002

Прогласяване списъка на ВС , които попадат в обхвата на Член 2в на Регламент 375/2007

Страницата съдържа информация за нови нормативни изисквания в гражданското въздухоплаване

До управителите на всички авиационни оператори, извършващи търговски въздушен превоз: EU-OPS влиза в сила от 16.07.2008