Вие сте тук

Функции на Дирекция "Авиационна безопасност"

Дирекция "Авиационна безопасност":

 1. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;
 2. участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;
 3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на дирекцията, свързани с издаването на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати;
 4. контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства, организациите за обучение и авиационните оператори, лицата по чл. 119е ЗГВ, авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти и авиационния персонал;
 5. утвърждава и контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 6. разследва инциденти;
 7. контролира гражданските летища, летателни площадки и други летищни съоръжения, както и самолетообслужващата техника;
 8. дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
 9. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка с безопасността на полетите;
 10. организира и изпълнява дейности по лицензиране на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
 11. води регистри в случаите, предвидени от закон;
 12. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД "ГВА";
 13. организира и координира разработването, осъвременяването и прилагането на процедурите по качество в ГД "ГВА";
 14. организира и координира провеждането на независима оценка на системата по т. 12;
 15. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.