Вие сте тук

Функции на Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване"

Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността на главния директор на ГД "ГВА" и на специализираната администрация относно:

1. финансово-стопанско обезпечаване;

2. техническо и финансово осигуряване;

3. информационно обслужване;

4. деловодно обслужване;

5. управление на собствеността.

(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване".

(3) Дирекцията по ал. 2:

1. организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

2. изготвя проекта на бюджет на главната дирекция;

3. изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:

а) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност;

б) осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи;

5. оказва съдействие на главния директор по прилагането на Закона за обществените поръчки;

6. организира и участва в годишната инвентаризация;

7. организира и контролира административното обслужване;

8. организира и контролира деловодната дейност, в т. ч. документооборот, архив и съхраняване на ведомствените документи;

9. организира и контролира правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на главната дирекция;

10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура на главната дирекция - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер;

11. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция в интернет;

12. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на главната дирекция с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация;

13. организира финансовото осигуряване на кариерното развитие на служителите на ГД "ГВА" и тяхното обучение и подпомага дейността на дирекция "Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност" по чл. 12, ал. 5, т. 5;

14. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., отм., бр. 77 от 2004 г.).

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2000 г., изм., бр. 90 от 2001 г., отм., бр. 77 от 2004 г.).