Вие сте тук

Функции на Дирекция "Регулиране, международно сътрудничество и авиационнa сигурност"


Дирекция "Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност":

 1. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции, като разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на главната дирекция;
 2. осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;
 3. изготвя договори във връзка с дейността на главната дирекция и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;
 4. разработва проекти на нормативни актове;
 5. организира дейността и изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения, и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в ГД "ГВА";
 6. организира и осъществява цялостната дейност по лицензиране на въздушните превозвачи;
 7. организира и осъществява дейностите по глава Х "В" от ЗГВ "Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България";
 8. разглежда и се произнася по жалбите на пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;
 9. регулира безопасния превоз на опасни товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове;
 10. организира и осъществява дейността на ГД "ГВА" във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване;
 11. координира конкретното изпълнение от ГД "ГВА" на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни организации;
 12. организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи;
 13. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за въвеждане при всеки един конкретен случай на подходящи мерки;
 14. разработва предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи;
 15. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 16. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване;
 17. контролира физическите и юридическите лица във връзка със сигурността;
 18. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки и участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове по въпроси, свързани с постигане на сигурността на гражданското въздухоплаване;
 19. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността на полетите;
 20. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти и пропуски на физически и юридически лица, както и на моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване;
 21. координира връзките с обществеността;
 22. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.