Вие сте тук

Функции на Главния Директор

ГД "ГВА" се управлява и представлява от главен директор, който в изпълнение на своите правомощия издава индивидуални административни актове и задължителни указания и разпореждания в съответствие с действащото законодателство.

(2) Главният директор се назначава от и е пряко подчинен на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г., бр. 77 от 2004 г.) Главният директор осъществява своите правомощия, като:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на главната дирекция, изготвя анализи, предлага проекти на решения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. отчита своята работа пред министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и носи отговорност за своевременното събиране на приходите и целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;

3. контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания в предвидените от закона случаи;

4. организира и участва в разработването на нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване;

5. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на ГД "ГВА";

6. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

7. издава заповеди, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на ГД "ГВА";

8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

9. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.);

10. налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения;

11. прави предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.;

12. участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване;

13. организира и ръководи дейностите по разследването на инциденти;

14. (нова - ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) организира и ръководи дейностите на съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване по отношение на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на ГД "ГВА";

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) предлага за утвърждаване бюджета на ГД "ГВА" и съгласува програмите за необходимите разходи за погасяване на получените кредити, за инвестиционни разходи за развитие на инфраструктурата и разходите за издръжка на летищната администрация;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) може да създава временни и постоянни съвети и комисии;

18. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 17, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурява контрол за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

19. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 18, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) контролира доставчика на аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството;

20. (нова - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 19, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) осъществява сътрудничество с националните органи за контрол на други държави с цел осигуряване на контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги в обслужваното въздушно пространство на Република България;

21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 60 от 2006 г., предишна т. 20, бр. 6 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г.) изпълнява и други функции, предвидени в закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) Главният директор или оправомощено от него лице издава, отнема, ограничава правата или спира временно действието на правата по лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения в предвидените в Закона за гражданското въздухоплаване случаи.