Вие сте тук

Функционални задължения на отдел “Летателна годност на ГВС”

1. изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване;

2. подготвя проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и указания, правила и процедури;

3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността си, свързани с издаването на лицензи за ТО, разрешения, свидетелства, удостоверения и одобрения;

4. контролира гражданските въздухоплавателни средства;

5. утвърждава и контролира изпълнението на ръководни документи, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове и анализи, в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;

6. съгласува издаването на разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

7. Чрез Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съгласува, подготвя и предлага на министъра на транспорта и съобщенията за утвърждаване:

- нормативни актове, норми, правила и процедури в областта на гражданското въздухоплаване;

- предложения за допускане до работа в гражданското въздухоплаване на чужденци;

8. ​Контролира спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността на гражданското въздухоплаване;

9. Контролира летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, периодични и извънредни технически прегледи и проверки;

10. Одобрява и съгласува учебните програми;

11. одобрява лица, предложени за заемане на длъжностите, свързани с безопасността на полетите и поддръжка на летателната годност на ВС, които могат да се заемат само от лица с авиационно образование;

12. издава, преиздава, заменя, подменя и отнема свидетелства за правоспособност на авиационния персонал по ТО, както и вписва, потвърждава, възстановява и заличава класификационни класове в свидетелствата за правоспособност;

13. изпълнява и други функции, възложени от главния директор.