Вие сте тук

Функционални задължения на отдел “Международно сътрудничество”

1. Организира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване (ICAO, ECAC, CERG и др.).

2. Участва в работата на структурите и органите на Европейската комисия и Съвета на ЕС.

3. Координира, контролира и участва в дейността, свързана със сключването на нови и изпълнението на действащите двустранни и многостранни споразумения за въздушен транспорт.

4. Организира и изпълнява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи.

5. Организира и координира дейността, свързана с правата на пътниците съгласно Регламент (ЕО) 261/2004 и Регламент (ЕО) 1107/2006.

6. Издава разрешения за полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България на национални и чуждестранни въздушни оператори.

7. Осъществява контрол при безопасния превоз по въздух на опасни товари, специална продукция и стоки с възможна двойна употреба.

8. Предоставя разрешения и изключения за полети превозващи на борда забранени за транспорт по въздух опасни товари и Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт.