Вие сте тук

Декларации

Декларациите на служителите от ГД "ГВА" са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях  се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

 

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона 

Актуализиран регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чийто орган по назначаване е Главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларации по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ 

Актуализиран регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество