Вие сте тук

Декларации

Декларациите на служителите от ГД "ГВА" са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях  се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

 

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона 

Лицата, по § 2, ал. 1 т. 1- 4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чийто орган по назначаване е Главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларации по чл. 35 т.1 от ЗПКОНПИ

РEГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.1478.11 KB
PDF icon Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.21.38 MB
Файл Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.226.85 KB
Файл Регистър на декларациите по ЗПУКИ, чл.12, т.126.56 KB
PDF icon Декларации по чл. 12, т. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г.1.03 MB
PDF icon Декларации по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 20174.71 MB
Файл Декларации по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.20.8 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.34 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 3 и във връзка с чл. 12, т.1 и 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 20159.97 KB
Файл Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201510.35 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201455.5 KB
Office spreadsheet icon Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите, работещи в ГД "ГВА" за 201449 KB