Предстояща сертификация на Държавен авиационен оператор и издаване на специфично одобрение за експлоатация на вертолети за оказване на спешна медицинска помощ (HEMS)

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1139, както и по регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него, и правилата за тяхното изпълнение. За издаване на съответни документи – лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения, одобрения, сертификати, декларации или други документи, както и за тяхното ограничаване, спиране и прекратяване на права, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ извършва необходимите проверки, така, както това е установено в съответните правни актове.

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ ще разгледа документите, представени от Държавния авиационен оператор за издаване на свидетелство за авиационен оператор и съответното SPA.HEMS одобрение (специфично одобрение за експлоатация на вертолети, използвани за операции на търговския въздушен транспорт за оказване на спешна медицинска помощ (HEMS) одобрение) към него.

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ пояснява, че обстоятелството, че Държавният авиационен оператор не е лице, регистрирано по Търговския закон, не е законова пречка да бъде издадено свидетелство за авиационен оператор и съответното SPA.HEMS одобрение към него, при условие, че са изпълнени другите изисквания.