Предстоящо изменение на Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори и с цел да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни, с настоящото писмо, отправям към Вас покана за представяне в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Вашите предложения за изменения и допълнения на наредба.

Предложенията се представят съгласно приложения образец на формуляр в срок до 09.06.2024 г. и по един от следните начини – на адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, чрез официалната електронна поща на ГД ГВА - [email protected] или чрез Системата за сигурно електронно връчване, за което са налице указания в официалната интернет страница на ГД ГВА на линк - https://www.caa.bg/bg/category/631/18248.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!