Вие сте тук

ГД ГВА за поредна година защити успешно сертификат за качество ISO 9001:2008

24.02.2017

На 24.02.2017 г., в гр. София се състоя тържествена церемония по повод връчването на сертификат засъответствие на Системата за управление на качеството, внедрена в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

В рамките на мероприятието, г-н Петър Анастасов, Маркетинг директор на „Intertek, България, връчи на г-н Иван Иванов, Главен директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", сертификат за съответствие, издаден след успешно проведен ресертификационен одит на Системата за управление на качеството.

Сертификатът е издаден под акредитацията на Акредитационната служба на Великобритания - UKAS.

Успешното преминаване на ресертификационният одит и подновяването на сертификацията на Системата за управление на качеството за 7 поредна година е доказателство за ефективността на работата на компетентния екип на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" при осъществяване на дейностите по: Контролни и административни функции на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Република България.

Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на министъра на транспорта в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване. Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване, както и по пътя към непрекъснатото усъвършенстване за управлението, както и за изключителната подкрепа и ангажимент на Висшето ръководство, с оглед на поддържането на съответствие с добрите практики на международния стандарт.
 
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е Сертифицирана на 22.02.2017 г. от Intertek със сертификат № QMS110105-02

Резюме на одита

Силни страни

Положителен имидж, добри традиции и утвърдено име.

Висококвалифициран персонал.

Ефективен мениджмънт от Ръководството.

Високо качество на предлаганите административни услуги.

Ефективно взаимодействие с институции и авиационни субекти.

Слаби страни

Високо рискова дейност с ограничено финансиране.

Възможности

Актуализиране на СУК в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 и Регламентите, които залагат изисквания за Система за управление - 965/2012, 1178/2011, 2015/340 ,

139/2014.

Оптимизиране на съвместните процедури ползвани от различните отдели на дирекциите. Въвеждане на електронен документоборот.

Осигуряване на ресурси за подобряване ефективността на административните услуги. Оптимизиране на   процедурите за обслужване на авиационните субекти.

Заплахи

Промени в бизнес процесите, които не са в пряка зависимост от организацията.

Високо рискова дейност в целият обхват на сертификация.

Изпълнението на дейностите включени в обхвата е зависимо от специфичната квалификация на персонала.

 

 

 

Обхватът на сертификацията на ГД ,,ГВА''

  • Контролни и административни функции на гражданска въздухоплавателна администрация в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, страна по които е Р България.
  • Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на министъра на транспорта в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.
  • Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

 

Политика и цели по качество  

Стратегическата цел на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е да осигури провеждането на единна държавна политика в областта на гражданското въздухоплаване и аеронавигационното обслужване, съответстващо на политиката на ЕС и в защита интересите на българското въздухоплаване и потребителите на авиационни услуги. Горната стратегическа цел се разглежда от ръководството на ГД "ГВА" в следните аспекти:

  • безопасност и сигурност;
  • управление на въздушното движение
  • екологични норми и безопасни условия на труд;
  • икономическа политика и защита на потребителите.