ПК 17 Процедури по предоставяне (издаване), спиране действието и отнемане на оперативни лицензи на въздушни превозвачи