Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г.

за авиационните оператори

НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 31 от 14.04.2021 г., изм. и доп., бр. 12 от 11.02.2022 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. издаване на свидетелство за авиационен оператор (САО), който извършва търговски въздушен превоз със самолети, вертолети, аеростати и планери и надзора върху тях, както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от друга държава;

2. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2022 г.) издаване на разрешителни за високорискови специализирани търговски операции (разрешителни), за приемане на декларации (декларация) от оператори, извършващи специализирани търговски операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/1139) и надзора върху тях;

3. приемане на декларации от оператори за нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, и надзора върху тях;

4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2022 г.) надзора над оператори за нетърговска експлоатация с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, включително изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139;

5. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2022 г.) издаване на национални свидетелства за авиационен оператор (национално свидетелство) за специализирани операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Приложение І от Регламент (ЕС) 2018/1139, и надзора върху тях.

(2) С тази наредба се определят и правилата за изменение и отнемане на издадените или приети от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") документи по ал. 1, както и за поддържане, ограничаване, спиране или прекратяване на правата по тези документи.

(3) Главният директор на ГД "ГВА" може да упълномощи длъжностни лица да издават документи по ал. 1, включително и за поддържане, ограничаване, спиране или прекратяване на правата по тези документи.

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за:

1. въздухоплавателни средства, които се използват за военни, митнически или полицейски дейности;

2. дейности по търсене и спасяване, брегова охрана или подобни дейности или услуги........

Приложения