Наредба № 39 от 23 април 2015 г.

за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях (Загл. доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.)

НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях
(Загл. доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) издаването, признаването, поддържането, изменението, ограничаването, спирането и отнемането на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации или удостоверения и сертификати, условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите, произтичащи от тях;

2. издаването, презаверяването, потвърждаването и подновяването на:

а) (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) медицинско свидетелство, изисквано за упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност или на правата на обучаем пилот;

б) медицинската годност на кабинния екипаж;

3. издаването на удостоверения на упълномощени преглеждащи лекари и на авиомедицинските центрове;

4. издаване на атестация на кабинен екипаж и условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите на притежателите им;

5. издаване, поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на сертификат за одобрени организации за обучение (АТО) и контрола върху тях;

6. сертифицирането и одобрението на летателни тренажори и организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларацията, ограничаване, спиране, отнемане, временно отменяне или прекратяване на одобрението на програмите за обучения и контрола върху декларираните организации за обучение;

8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване.

Чл. 2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е компетентният орган съгласно чл. 11б, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и правилата за неговото прилагане (ОВ, L 311 от 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 1178/2011), и има следните правомощия:

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) издава свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност за пилоти, ако лицата са насочени от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ) или авиомедицинския център (АеМС) при условията и по реда на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на националните свидетелства за летателна правоспособност за пилоти при условията и по реда на регламента;

3. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) вписва квалификации в свидетелства за правоспособност;

4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 действия по отношение на свидетелствата за летателна правоспособност за бордни инженери при условията и по реда на регламента;

5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) извършва предвидените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/723 на Комисията от 4 март 2020 г. за определяне на подробни правила относно признаването на извършеното от трети държави сертифициране на пилоти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 (OВ, L 170 от 2 юни 2020 г.) действия по отношение на свидетелства за летателна правоспособност или квалификациите за клас и тип, съдържащи се в съответното свидетелство за летателна правоспособност, издадени от трети държави при условията и по реда на регламента;

6. признава обучение, започнало преди влизането в сила на Част-FCL, при условията и по реда на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

7. признава знания, опит и умения, придобити в рамките на военна служба, при условията и по реда на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

8. сертифицира организации за обучение при условията и по реда на чл. 10а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

9. квалифицира летателни тренажори при условията и по реда на чл. 10б от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

10. издава удостоверение на авиомедицински центрове при условията и по реда на чл. 10в от Регламент (ЕС) № 1178/2011, оценява медицинската годност на кабинния екипаж при условията и по реда на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 1178/2011, когато е налице насочване от упълномощения преглеждащ лекар (АМЕ), авиомедицински център (АеМС) или от лекар специалист по трудова медицина (ОНМР);

11. издава атестация на кабинен екипаж при условията и по реда на чл. 11а от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

12. осигурява и поддържа подходящо квалифициран и надлежно обучен персонал, който отговаря на изискванията и има правата, посочени в чл. 11б, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1178/2011;

13. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) води отчетност съгласно чл. ARA.GEN.220 от Приложение VІ от Регламент (ЕС) № 1178/2011, като поддържа регистър на свидетелствата за летателна правоспособност на лицата от авиационния персонал;

14. поддържа на интернет страницата си актуална информация относно лицензирането и обучението на авиационния персонал;

15. прилага изискванията на Приложение VI (Част-ARA) от Регламент (ЕС) № 1178/2011 и приложимите "Приемливи средства за съответствие";

16. изготвя и публикува на сайта си Наръчник на проверяващия;

17. изготвя Наръчник на инспектора по лицензиране на авиационния персонал;

18. (нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) приема декларации на организации за обучение и осъществява контрол върху тях.

Глава втора
ЧАСТ-FCL

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава следните видове свидетелства за правоспособност:

1. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства за самолети (LAPL(А), за хеликоптери (LAPL(H), за планери (LAPL(S) и за балони (LAPL(B);

2. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A), на вертолет (PPL(Н), на планер (SPL), на дирижабли (PPL(AS) и на балони (BPL);

3. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A), на вертолет (CPL(Н) и на дирижабли (CPL(As);

4. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A);

5. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) свидетелство за летателна правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на вертолет (ATPL(Н).

(2) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице вписва:

1. квалификация за клас и/или тип ВС и/или полети по прибори и/или допълнителни квалификации в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Ж, Подчаст З и Подчаст И от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

2. квалификация за права на инструктор в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст Й от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011;

3. квалификация за права на проверяващ в свидетелство за летателна правоспособност, предвидени в Подчаст К от Приложение I на Регламент (ЕС) № 1178/2011..........

Приложения
Приложение Размер
НАРЕДБА № 39 от 23.04.2015 г. 13052022 322.97 KB