Вие сте тук

Наредба № 11 от 05.05.1999 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 24.06.1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., бр. 88 от 24.10.2014 г.
 

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 24.06.1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., бр. 88 от 24.10.2014 г.

НАРЕДБА № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Предели на действие и органи

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) С тази наредба се определят условията и

редът за обслужване на въздушното движение в обслужваното гражданско въздушно пространство на

Република България в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за

гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Условията и редът за обслужване на въздушното движение в части от

въздушното пространство по чл. 2, ал. 1, т. 1, за които Република България е делегирала отговорност за

организиране и осигуряване на обслужване на въздушното движение, се определят съгласно тази наредба,

освен ако друго не е предвидено по силата на международни договори и споразумения за делегиране на

отговорност за организиране и осигуряване на обслужването на въздушното движение.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2007 г.) Обслужвано гражданско въздушно пространство на Република

България е въздушното пространство:

1. над територията на страната и териториалните води, в което Република България осъществява

суверенни права, с изключение на:

а) забранените зони;

б) активираните опасни зони;....