Вие сте тук

Наредба № 13 от 27.01.1999 г.

НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на авиационни произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).


(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г. ) Разследването във връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване на такива събития.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., бр. 90 от 2012 г. ) Единствената цел на разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия или инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите, и препоръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до презумпция за виновност или отговорност....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 13 от 27.01.1999 г.512.48 KB