Вие сте тук

Наредба № 13 от 27.01.1999 г.

НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г.

 Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 693

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на авиационни произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Разследването във връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване на такива събития.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., бр. 90 от 2012 г.) Единствената цел на разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия или инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите, и препоръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до презумпция за виновност или отговорност.

  Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички случаи на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на ВС.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп., бр. 4 от 2007 г., изм., бр. 90 от 2012 г.) При произшествие с ВС, регистрирано в Република България, на чужда територия министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща упълномощен представител, а при необходимост - един или повече експерти към него, за участие в разследването в държавата на мястото на събитието, в случай че същата го разследва.

 (3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ако държавата на мястото на събитието с ВС, регистрирано в Република България, няма да извършва разследване, произшествието се разследва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (Регламент 996/2010) и тази наредба, при условие, че държавата на мястото на събитието делегира разследването на Република България.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп., бр. 90 от 2012 г.) Когато ВС, регистрирано в Република България, претърпи произшествие или сериозен инцидент на ничия територия, разследването се извършва съгласно изискванията на Регламент 996/2010 и тази наредба.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При произшествие с чуждо ВС на чужда територия, при което български граждани са получили смъртоносни или тежки наранявания, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща експерт от звеното по чл. 3, който има права съгласно Анекс 13 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. По искане от страна на държавата на мястото на събитието експертът може да участва при идентифицирането на жертвите, както и при срещите с оцелели български граждани.

  Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., бр. 4 от 2007 г., изм., бр. 90 от 2012 г.) Дейностите, свързани с предотвратяване на авиационни произшествия: организирането на разследване във връзка с безопасността на произшествия и сериозни инциденти с граждански ВС, събирането, анализът, съхранение и обмен на информацията за авиационната безопасност с превантивни цели, се осъществяват от специализирано звено за разследване на авиационни събития, създадено на основание чл. 16ж на Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм., бр. 6 от 2016 г. ) Дейността на специализираното звено по ал. 1 се организира, планира и ръководи от ръководител на звеното.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.) Инспекторите по разследване от Специализираното звено по ал. 1, при изпълнение на служебните си задължения, пътуват безплатно с всички български граждански въздухоплавателни средства в страната и в чужбина по ред, определен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.) Инспекторите по разследване от специализираното звено по чл. 3 се легитимират с инспекторска карта, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Наредба № 13 от 27.01.1999 г.303.37 KB