Вие сте тук

НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 7.11.2012 г., изм. и доп., бр.48 от 10.06.2014

ЧАСТ ПЪРВА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕТИЩАТА

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Общи условия

 

   Чл. 1. (1) Тази наредба определя стандартите, условията и изискванията към:

 1. данните, които се обявяват за летищата;

 2. физическите характеристики на летищата;

 3. ограничаването и отстраняването на препятствията;

 4. визуалните аеронавигационни средства на летищата;

 5. визуалните средства за обозначаване на препятствията;

 6. визуалните средства за обозначаване на зоните за ограничено използване;

 7. оборудването и инсталациите на летищата;

 8. аварийните и други служби на летището;

 9. ограничаване на въздействието на летището върху околната среда.

 (2) Спецификациите за цветове на наземните аеронавигационни светлини, маркировките, знаците и таблата са посочени в приложение № 1, освен когато в тази наредба не е посочено друго.........

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г.20.63 MB