Вие сте тук

Наредба № 145 от 11.08.2004 г.

НАРЕДБА № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 5.10.2004 г.

 Глава първа

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тази наредба се определят условията и редът за лицензиране на физически и юридически лица, извършващи техническо обслужване и ремонт на граждански въздухоплавателни средства, с които се изпълняват търговски въздушни превози, и на компоненти, предназначени за монтаж на граждански въздухоплавателни средства, наричани по-нататък за краткост "авиационна техника".  Техническото обслужване и ремонтът на авиационна техника се извършват за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.

(2) Техническо обслужване и ремонт на самолети с максимална излетна маса под 5700 кг и вертолети с максимална излетна маса под 3175 кг, с които се изпълняват специализирани авиационни дейности, се извършват при спазване на изисквания по глава четвърта, раздел VI от наредбата.

(3) Техническо обслужване и ремонт на въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг, които извършват нетърговски полети, може да се извършват и от физически лица, които притежават свидетелство за правоспособност за извършване на техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Чл. 2.  (1) Въздухоплавателно средство (ВС) може да бъде допуснато до полет само ако притежава удостоверение за допускане до експлоатация, издадено от лицензирано по реда на тази наредба физическо или юридическо лице, наричано по-нататък "организация за техническо обслужване", която се означава за краткост "ОТО", или от лице по чл. 1, ал. 3.

(2) Лицензиране по тази наредба не е необходимо за извършване на предполетен преглед.

Чл. 3.  Организацията за техническо обслужване може да извършва дейности по техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, означавани за краткост "ТО", и да издава удостоверение за допускане до експлоатация (УДЕ) на ВС или удостоверение за разрешаване за допускане до експлоатация (УРДЕ) на компонент в следните случаи:

      1.  ако е лицензирана в съответствие с изискванията на тази наредба;

      2.  ако е призната в съответствие с тази наредба;

      3.  ако е лицензирана по Общите авиационни изисквания (Joint Aviation Requirements - JAR 145) от въздухоплавателните власти на държава от Обединените авиационни власти.

Чл. 4.  (1) Организацията за техническо обслужване може да бъде лицензирана за следните видове ТО:

      1.  на ВС като цяло;

      2.  на двигател и/или спомагателен енергиен агрегат;

      3.  на друг компонент на ВС освен тези по т. 2.

(2) Лиценз се издава за извършване на:

      1.  базово ТО на ВС;

      2.  линейно ТО на ВС;

      3.  ТО на демонтирани авиационни двигатели;

      4.  ТО на демонтирани спомагателни енергийни агрегати (СЕА);

      5.  ТО на други авиационни компоненти;

      6.  специализирани дейности.

(3) Организацията за техническо обслужване може да бъде лицензирана за повече от един вид ТО.

Чл. 5.  (1) Издаването, изменението, ограничаването и спирането на правата по лиценза, както и отнемането и прекратяването му се извършват от ръководителя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").

(2) Изричният или мълчаливият отказ за издаване или изменение на лиценз, ограничаване или спиране на правата по лиценза, както и отнемането на лиценза подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 6.  При условията и по реда на тази наредба се лицензират и ОТО, разположени изцяло или частично извън територията на Република България.

Чл. 7.  Лицензи на лица, получили право да извършват техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, издадени от други държави, могат да бъдат признати от ръководителя на ГД "ГВА" при необходимост от такова признаване и ако изискванията към дейността на организациите съответстват на изискванията по тази наредба или ги превишават.....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 145 от 11.08.2004 г.285.6 KB