Вие сте тук

Наредба № 18 от 04.03.1999 г.

НАРЕДБА № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.

Чл. 2. Опасни товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността.

Чл. 3. Опасни товари се приемат за превоз по въздуха, ако отговарят на условията и реда, посочени в тази наредба и в подробните изисквания и процедури в следните документи:

1. Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 (ТИ);

2. Правилник на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ);

3. специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ).

Чл. 4. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат към:

1. всички международни и вътрешни български и чуждестранни полети с гражданските въздухоплавателни средства (ВС), когато излитането или кацането се извършва на територията на Република България или се прелита през нейното въздушно пространство;

2. всички въздухоплавателни средства, вписани в държавния регистър на Република България, включително и когато се намират в чужбина, освен ако там не са в действие по-завишени изисквания.

(2) Министърът на транспорта може да разреши изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на тази наредба в случай на извънредни обстоятелства, когато не може да бъде използван друг вид транспорт и след като е направено всичко възможно за постигане общото ниво на безопасност при превоза, равнозначно на нивото, предвидено в наредбата.

Чл. 5. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за предмети и/или вещества, които се класифицират като опасни товари, но са необходими на борда на ВС, съгласно съответните изисквания за летателна годност и правила за експлоатация.

Чл. 6. Предмети и/или вещества, предназначени за необходим резерв на борда съгласно чл. 5, се превозват в съответствие с разпоредбите на тази наредба, с изключение на случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.5 на ПИ.

Чл. 7. Предмети и/или вещества, предназначени за лично ползване от пътниците и членовете на екипажа, се изключват от разпоредбите на тази наредба в случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.3 на ПИ.

Глава втора

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ

Чл. 8. Опасните товари се класифицират в 9 класа в съответствие със списъка от част 2, глави 1 до 10 на ТИ и глава 2 на ПИ:

1. клас 1 - взривни вещества:

а) подклас 1.1 - изделия и вещества, които представляват опасност за масов взрив;

б) подклас 1.2 - изделия и вещества, които представляват опасност от изхвърляне, но не създават опасност за масов взрив;

в) подклас 1.3 - изделия и вещества, които представляват опасност от запалване или незначителна опасност от избухване, или незначителна опасност от изхвърляне, или и двете, но не и опасност от масов взрив;

г) подклас 1.4 - изделия и вещества, които не представляват значителна опасност;

д) подклас 1.5 - крайно нечувствителни вещества, които представляват опасност за масов взрив;

2. клас 2 - газове:

а) горими (лесновъзпламеними) газове;

б) негорими (невъзпламеними) нетоксични газове;

в) токсични газове;

3. клас 3 - горими (лесновъзпламеними) течности; ...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 18 от 04.03.1999 г.160.86 KB