Вие сте тук

Наредба № 20 от 24.11.2006 г.

НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата

   Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

 1. издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища, летателни площадки и на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства (ВС), товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща);

  2. издаване на лиценз на летищни оператори и оператори по наземно обслужване или самообслужване на летища по чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ);

  3. достъп до пазара по наземно обслужване в гражданско летище за обществено ползване, както и условията и редът, при които могат да бъдат налагани ограничения на достъпа.

  (2) С тази наредба се определят и изискванията към обектите по ал. 1, т. 1.

    Чл. 2. Удостоверението за експлоатационна годност на летище или летателна площадка, както и удостоверението за експлоатационна годност на другите обекти по чл. 1, ал. 1, т. 1 удостоверяват, че съответният обект отговаря на определените стандарти, условия и изисквания.

    Чл. 3. (1) Лицензът за летищен оператор удостоверява, че организацията, техниката, технологиите и персоналът на лицензираното лице отговарят на стандартите и изискванията за безопасно и качествено поддържане на експлоатационната годност на летището.

  (2) Лицензът за оператор по наземно обслужване или самообслужване удостоверява, че организацията, техниката, технологиите и персоналът на лицензираното лице отговарят на стандартите и изискванията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи и товари.

  (3) Лицензът за оператор по наземно обслужване или самообслужване се издава за дейностите съгласно приложение № 1.

    Чл. 4. Всяко лице, на което е издаден лиценз за оператор по наземно обслужване или самообслужване за конкретна дейност, има право на достъп до пазара по наземно обслужване за дейността на съответното гражданско летище за обществено ползване при условията на чл. 48д, ал. 5, 6 и 7 от Закона за гражданското въздухоплаване.

    Чл. 5. Не се допуска:

  1. провеждането на полети от и до граждански летища или летателни площадки, за които няма валидно удостоверение за експлоатационна годност;

  2. използването на гражданско летище или летателна площадка в по-високи категории от посочените в удостоверението за експлоатационна годност;

  3. използването на системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателни средства, товарене и разтоварване на багажи, които нямат валидно удостоверение за експлоатационна годност;

  4. извършването на дейност като летищен оператор или оператор по наземно обслужване или самообслужване от лице, което няма издаден лиценз за дейността;

  5. извършването на дейност като оператор по наземно обслужване или самообслужване от лице, което не е получило разрешение за достъп до пазара, когато за дадена дейност на съответното гражданско летище за обществено ползване са въведени ограничения по чл. 48д, ал. 5 или ал. 8, т. 1 и 2 ЗГВ.

    Чл. 6. Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища и летателни площадки съгласно приложение № 2 и системи и съоръжения за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на ВС, товарене и разтоварване на багажи и товари (включително и поща).

    Чл. 7. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за експлоатационната годност за всяка от следните системи и съоръжения:

  1. стационарни багажни ленти в пътническите терминали;

  2. транспортни ленти за товарене или разтоварване на багажи и товари;

  3. гишета за регистрация на пътниците (транспортна лента и теглилка);

  4. теглилки за багажи и товари;

  5. информационни системи за пътници;

  6. системи за регистрация на пътници и обработка на багажите им;

  7. техника за транспортиране на багажи, товари и поща;

  8. техника за натоварване и разтоварване на багажи, товари и поща;

  9. перонни автобуси;

  10. средства за наземно електрозахранване;

  11. горивозареждащи машини и транспортни автоцистерни;

  12. средства за обслужване на санитарните възли на самолетите;

  13. подвижни стълби за качване и слизане на пътниците;

  14. средства за зареждане на самолетите с вода за пиене;

  15. средства за противообледенителна обработка на ВС;

  16. влекачи, включително влекачи на ВС;

  17. машини за зареждане на бордния бюфет;

  18. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) пътнически ръкави (air bridges);

  19. (нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) системи за насочване на самолета към стоянка.

    Чл. 8. (1) Главна дирекция "ГВА" поддържа регистър на летищата и летателните площадки, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност, който съдържа ...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 20 от 24.11.2006 г.932.38 KB