Вие сте тук

Наредба № 22 от 21.07.1999 г.

НАРЕДБА № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и правилата за разрешаване извършването на полети във въздушното пространство на Република България.

Чл. 2. (1) Разрешения за извършването на полети във въздушното пространство на Република България се издават от:

1. Министерството на транспорта, главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА); или

2. Министерството на външните работи, управление "Консулско".

(2) Адресите на органите по ал. 1 са указани в приложение № 1.

(3) Необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на полетите, указани в чл. 24, се изпращат на съответния орган по ал. 1 в писмен или електронен вид на български или английски език по образец и в срок, определен за всеки конкретен случай в тази наредба.

(4) При попълване на необходимите документи за издаване на разрешение по ал. 3 се спазва действащата схема за организация на потоците в европейския регион.

(5) Органът, разрешил извършването на полета, уведомява заявителя.

Чл. 3. (1) Полети във въздушното пространство на Република България се извършват:

1. при условие, че съответният орган по чл. 2, ал. 1 е дал разрешение и е представен полетен план; или

2. след представяне на полетен план в случаите, за които не се изисква разрешение по тази наредба.

(2) Попълненият полетен план по ал. 1 се изпраща в писмен или електронен вид на английски език по образец, указан в приложение № 2, не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на Интегрираната система за обработка на полетните планове в Европа (IFPS) и главна дирекция "Ръководство на въздушното движение" (ГД РВД).

(3) Адресите на органите по ал. 2 са указани в приложение № 1.

Чл. 4. (1) Даденото разрешение за извършване на конкретен полет е валидно за посочените в него условия за период от време двадесет и четири часа след определеното време за навлизане на въздухоплавателното средство във въздушното пространство на Република България.

(2) Авиационните оператори нямат право да преотстъпват полученото разрешение.

Чл. 5. Забранява се изпълнението на международни полети с нерадиофицирани въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България.

Чл. 6. (1) Летищата за международни полети, разположени на територията на Република България, са указани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

(2) Международни полети до други летища (граждански, военни), извън тези по ал. 1, разположени на територията на Република България, се извършват при наличие на граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем по българското законодателство.

(3) Работните времена на летищата по ал. 1 и 2 са указани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България. ...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 22 от 21.07.1999 г.150.33 KB