Вие сте тук

Наредба № 24 от 15.02.2000 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 29.02.2000 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 48 от 22.05.2001 г., в сила от 22.05.2001 г., изм., бр. 70 от 10.08.2001 г., в сила от 3.09.2001 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., изм., бр. 65 от 5.07.2002 г., в сила от 5.07.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 11.05.2012 г.        

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

       

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) (1) Тази наредба определя условията и реда за издаване на свидетелства за авиационни оператори, извършващи специализирани авиационни работи, и контрола върху въздухоплавателната дейност на български физически и юридически лица, експлоатиращи граждански въздухоплавателни средства (ВС).

(2) Годността на авиационния оператор за извършване на специализирани авиационни работи се удостоверява чрез свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи (САО-САР).

(3) Всеки притежател на САО-САР подлежи на контрол от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". При констатирани нарушения или невъзможност за спазване на действащи норми, стандарти и правила в гражданското въздухоплаване произтичащите от свидетелството права се спират, ограничават или прекратяват изцяло или частично.

(4) Тази наредба не се отнася до авиационни оператори, изпълняващи въздушен превоз на пътници или товари и поща, за превози на аеротаксита и спешна медицинска помощ.      

Чл. 2. В свидетелството се вписват разрешените видове въздухоплавателни дейности, националните и регистрационно-опознавателни знаци на използваните въздухоплавателни средства, датите на издаване и срокът на валидност. Допълнително се посочват специалните одобрения или разрешения, ако са дадени такива, за ВС, въздухоплавателна дейност или регион на опериране.      

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 36 от 2012 г.  Издаване, изменение, подновяване, временно преустановяване на действието и отнемане на свидетелства на български физически и юридически лица се извършват от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.).      

Чл. 4. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" упражнява постоянен надзор върху лицата, извършващи специализирани авиационни работи и полети на общата авиация с цел спазване на действащите норми, правила и стандарти и осигуряване безопасността в гражданското въздухоплаване.      

Чл. 5. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води регистър, в който се вписват актуалните към всеки един момент данни от САО-САР.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води служебни дела за всички лица, на които е издадено САО-САР. В делата се съхранява информация, свързана с издаването, продължаване валидността на свидетелствата и всички изменения в тях, както и документите, издадени по повод упражнявания постоянен надзор по реда на глава четвърта.

(3) Условията и редът за водене на регистъра и служебните дела се определят от главния директор на ГД "ГВА".

(4) Формата и образците на свидетелствата, както и редът за издаване на преписи от тях за носене на борда на въздухоплавателното средство, се определят от главния директор на ГД "ГВА".      

Чл. 6. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да въвежда специфични изисквания за различните видове специализирани авиационни работи и полети на общата авиация с цел осигуряване на безопасното им извършване и улесняване на контрола върху тях.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2012 г.  Лица, недоказали годност за извършване на специализирани авиационни работи по реда на тази наредба и непритежаващи издадено от ГД "ГВА" свидетелство за авиационен оператор за специализирани авиационни работи, нямат право да извършват полети с граждански ВС за извършване на специализирани авиационни работи.............

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon НАРЕДБА № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 29.02.2000 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 48 от 22.05.2001 г., в сила от 22.05.2001 г., изм., бр. 70 от 10.08.2001 г., в сила от 3.09.2001 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., изм., бр. 65 от 5.07.2002 г., в сила от 5.07.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 11.05.2012 г.586.17 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 1а към чл. 12, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 36 от 2012 г.)ОБРАЗЕЦ! ЗАЯВЛЕНИЕза първоначално издаване, продължаване валидността, промяна на/в Свидетелството за авиационен оператор (САО – САР)71 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 14 (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., ново, бр. 36 от 2012 г.) Информация, която се предоставя за оценка на финансово-икономическото осигуряване на дейността на кандидат за първоначално издаване на САО – САР74 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 9 към чл. 17, ал. 1, т. 8 (Ново - ДВ, бр. 36 от 2012 г.) Информация, която се предоставя за оценка на финансово-икономическото осигуряване на дейността на заявител за продължаване на срока на валидност на САО – САР96 KB