Вие сте тук

Наредба № 2409 от 19.11.2004 г.

НАРЕДБА № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.01.2005 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията относно тарифите на въздушните превозвачи за извършване на редовни и чартърни въздушни превози от летища на територията на Република България.

(2) Наредбата се прилага спрямо тарифите на българските и чуждестранните въздушни превозвачи.

Чл. 2. Тарифа за въздушен превоз е цена в левове за превоз по въздуха на пътник и неговия багаж, която той заплаща на въздушен превозвач или на негов упълномощен представител, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

Чл. 3. Чартърна тарифа е цена в левове, която пътникът заплаща на чартьора за услуга, която включва въздушен превоз на пътника и неговия багаж, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

Чл. 4. Седалкова тарифа е цена в левове, която чартьорът заплаща на въздушния превозвач, и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

Чл. 5. Товарна тарифа e цена в левове, която се заплаща за въздушен превоз на товари, както и условията, при които се прилага цената, в това число възнаграждения за посредничество и други допълнителни услуги.

Чл. 6. Стандартна товарна тарифа е цена в левове за превоз на товари по редовни въздушни линии, включително обичайните намаления.

Чл. 7. Чартърните, седалковите и товарните тарифи се определят между страните по договора за превоз по въздуха.

Чл. 8. Тарифите за въздушен превоз и стандартните товарни тарифи се оповестяват на потребителите по подходящ начин от въздушния превозвач и неговите упълномощени представители.

Чл. 9. Цените в тарифите освен в левове могат да бъдат изписани и в конвертируема валута.

Чл. 10. (1) Въздушният превозвач представя в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") тарифите си до 24 часа преди влизането им в сила съгласно приложението.

(2) Въздушен превозвач, назначен по международен договор за превоз по редовни международни линии, по който Република България е страна, представя в ГД "ГВА" тарифите си за превоз от летища на територията на Република България при условията и по реда на международния договор.

Чл. 11. (1) Базовата превозна цена по конкретен маршрут се определя от въздушния превозвач по начин, който предотвратява увреждането на потребителите.

(2) При извършване на преценка за наличие на увреждане на потребителите по Закона за защита на потребителите и правилата за търговия се отчитат и структурата на тарифата по маршрута, действителните разходи и обичайната печалба по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 12. (1) Въздушният превозвач преустановява по-нататъшно намаляване на базовата превозна цена по даден маршрут, когато пазарните фактори са довели до продължителен спад на цените. ...

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 2409 от 19.11.2004 г.74.74 KB