Вие сте тук

Наредба № 3 от 25.05.2009 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят отговорностите и задълженията, основните изисквания за
аварийно-спасителното, противопожарното и медицинското осигуряване на полетите в района на
гражданските летища и редът за извършване на аварийно-спасителни работи независимо от собствеността
и ползването на летището.
(2) Предмет на аварийно-спасителното осигуряване в летищата са:
1. аварийните ситуации с въздухоплавателни средства (ВС), възникващи при:
а) авиационно произшествие на летището и в неговия район;
б) авиационен инцидент в полет;
в) авиационен инцидент на земята;
г) актове на незаконна намеса;
2. аварийните ситуации, нямащи отношение към ВС, като:
а) пожар в района на летището;
б) актове на незаконна намеса;
в) природни бедствия и крупни производствени аварии;
3. произшествията, изискващи медицинска помощ.
(3) Класификацията на авиационните инциденти е дадена в приложение № 1.
Чл. 2. (1) С тази наредба се определят мероприятията в случай на аварийна ситуация на района на
летището и околностите му в радиус 5 кm от контролната точка на летището, наричани по-нататък "зона на
отговорност".
(2) Наредбата се прилага за гражданските летища, летищата със съвместно ползване и вертолетните
площадки.
Чл. 3. (1) Наредбата се отнася до лицата, службите, органите и организациите за аварийно-спасително
осигуряване на територията на гражданските летища за обществено ползване, както следва:
1. летищна администрация (съответно летищните администрации на летищата със съвместно
ползване);
2. летищен оператор;
3. орган за обслужване на въздушното движение, отговарящ за въздушното пространство в района на
летището, по-нататък наричан накратко "орган за обслужване на въздушното движение" (орган за ОВД);
4. противопожарна служба на летището;
5. аварийно-спасителна служба на летището;
6. полицейска служба, разположена на летището;
7. летищна служба за сигурност;.....