Вие сте тук

Наредба № 3 от 25.05.2009 г.

за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

 

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 51 от 7.07.2015 г.

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят отговорностите и задълженията, основните изисквания за аварийно-спасителното, противопожарното и медицинското осигуряване на полетите в района на гражданските летища и редът за извършване на аварийно-спасителни работи независимо от собствеността и ползването на летището.

 (2) Предмет на аварийно-спасителното осигуряване в летищата са:

 1. аварийните ситуации с въздухоплавателни средства (ВС), възникващи при:

 а) авиационно произшествие на летището и в неговия район;

 б) авиационен инцидент в полет;

 в) авиационен инцидент на земята;

 г) актове на незаконна намеса;

 2. аварийните ситуации, нямащи отношение към ВС, като:

 а) пожар в района на летището;

 б) актове на незаконна намеса;

 в) природни бедствия и крупни производствени аварии;

 3. произшествията, изискващи медицинска помощ.

 (3) Класификацията на авиационните инциденти е дадена в приложение № 1.

  Чл. 2. (1) С тази наредба се определят мероприятията в случай на аварийна ситуация на района на летището и околностите му в радиус 5 кm от контролната точка на летището, наричани по-нататък "зона на отговорност".

 (2) Наредбата се прилага за гражданските летища, летищата със съвместно ползване и вертолетните площадки.

  Чл. 3. (1) Наредбата се отнася до лицата, службите, органите и организациите за аварийно-спасително осигуряване на територията на гражданските летища за обществено ползване, както следва:

 1. летищна администрация (съответно летищните администрации на летищата със съвместно ползване);

 2. летищен оператор;

 3. орган за обслужване на въздушното движение, отговарящ за въздушното пространство в района на летището, по-нататък наричан накратко "орган за обслужване на въздушното движение" (орган за ОВД);

 4. противопожарна служба на летището;

 5. аварийно-спасителна служба на летището;

 6. полицейска служба, разположена на летището;

 7. летищна служба за сигурност;

 8. медицинска служба на летището.

 (2) Летищният оператор на гражданско летище, което не е за обществено ползване, изпълнява изискванията по тази наредба, осигурявайки по подходящ начин дейността на лицата и службите, участващи в аварийно-спасителните дейности.

  Чл. 4. (1) Аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища обхваща противопожарното и медицинското осигуряване и включва дейности за:

 1. незабавно и ефективно:

 а) спасяване на пътниците и екипажите на ВС, търпящи и претърпели авиационно произшествие или инцидент в зоната на отговорност;

 б) (изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г. ) гасене на пожари на ВС в работната площ на летището, в радиус 5 км от контролната точка на летището и обекти в района, които са разположени в зона за сигурност страна въздух, зони с ограничен достъп и критичната част с ограничен достъп, засягащи безопасността на полетите или живота, здравето и имуществото на хората;

 в) спасяване на хора при други аварийни ситуации в летището (актове на незаконна намеса в дейността на гражданската авиация, крупни производствени аварии и природни бедствия);

 2. отстраняване от работната площ на летището на ВС, което не може да се движи самостоятелно;

 3. отстраняване на последствията от аварийна ситуация на летището и в зоната на отговорност.

 (2) Организацията и подготовката на аварийно-спасителното осигуряване в района на гражданското летище включва:

 1. организиране на противопожарна служба на летището;

 2. организиране на аварийно-спасителната служба на летището;

 3. осигуряване на необходимите количества и номенклатури, изправна аварийно-спасителна техника, оборудване и гасителни средства;

 4. разпределение на задълженията и планиране на действията на лицата, службите и органите, участващи в аварийно-спасителните мероприятия;

 5. планиране на мероприятията в случай на аварийна ситуация;

 6. обучение и провеждане на периодични тренировки за аварийно-спасителни действия;

 7. организиране на медицинска служба на летището.

 (3) Непосредственото осъществяване на аварийно-спасителните работи включва действия на:

 1. органа за обслужване на въздушното движение;

 2. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г. ) противопожарна служба на летището и/или на съответните териториални структурни звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН);

 3. летищната аварийно-спасителна служба;

 4. екипажа на ВС, търпящо бедствие;

 5. летищната администрация;

 6. полицията и летищна служба за сигурност;

 7. медицинска служба на летището, центровете за спешна медицинска помощ и болници;

 8. (отм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г. );

 9. авиационните оператори.

 Глава втора

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ, УЧАСТВАЩИ В АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

 

  Чл. 5. Органите и службите, участващи или взаимодействащи при аварийно-спасителните действия в района на летището, са:

 1. органът за обслужване на въздушното движение;

 2. летищната аварийно-спасителна служба;

 3. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г. ) противопожарната служба на летището и/или териториалните структурни звена на ГДПБЗН;

 4. полицията и/или летищна служба за сигурност;

 5. летищната администрация;

 6. медицинската служба на летището;

 7. близките центрове за спешна медицинска помощ и болници;

 8. авиационните оператори;

 9. собствениците на летища по чл. 43, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за гражданското въздухоплаване;

10. взаимодействащите по плана транспортни фирми;