Вие сте тук

Наредба № 37 от 19 октомври 2016г.

 

НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори

 

 Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г.

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

 

 1. издаване на свидетелство за авиационен оператор (САО), който извършва търговски въздушен превоз със самолети, вертолети, аеростати и планери и надзора върху тях, както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от друга държава;

 

 2. издаване на разрешителни за високорискови специализирани търговски операции (разрешителни), за приемане на декларации (декларация) от оператори, извършващи специализирани търговски операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79, 19/03/2008, стр. 1 – 49) (Регламент (ЕО) № 216/2008) и надзора върху тях;

 

 3. приемане на декларации от оператори за нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, и надзора върху тях;

 

 4. надзора над оператори за нетърговска експлоатация с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, включително изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008;

....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл НАРЕДБА № 37 от 19.10.2016 486.07 KB