Вие сте тук

Наредба № 37 от 19 октомври 2016г.

за  авиационните оператори

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 18.02.2016 г., изм., бр. 87 от 04.11.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

НАРЕДБА № 37

от 19. Октомври 2016 г.

ЗА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ

(Д.в. брой 87/04.11.2016 г.)

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1 (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. издаване на свидетелство за авиационен оператор (САО), който извършва търговски въздушен превоз със самолети, вертолети, аеростати и планери и надзора върху тях, както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от друга държава;

2. издаване на разрешителни за високорискови специализирани търговски операции (разрешителни), за приемане на декларации (декларация) от оператори, извършващи специализирани търговски операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79, 19/03/2008, стр.1-49) (Регламент (ЕО) № 216/2008), и надзора върху тях;

3. приемане на декларации от оператори за нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга и надзора върху тях;

4. надзора над оператори за нетърговска експлоатация с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, включително изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008;

5. издаване на национални свидетелства за авиационен оператор (национално свидетелство) за специализирани операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008 и надзора върху тях.

 (2) С тази наредба се определят и правилата за поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на издадените или приети от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД „ГВА") документи по ал. 1.  

Чл. 2. (1) Авиационните оператори могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на издадено от ГД „ГВА" свидетелство за авиационен оператор съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 296, 25/10/2012, стр.1-148) (Регламент (ЕС) № 965/2012), регламентите за неговото изменение и допълнение, и оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността.

 (2) Авиационните оператори, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293, 31/10/2008, стр.3-20), могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на издадено от ГД „ГВА" свидетелство за авиационен оператор съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение.

(3) Авиационните оператори могат да извършват летателни операции след получаването на издадено от ГД „ГВА":

1. разрешително за високорискови специализирани търговски операции;

2. национално свидетелство за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани операции;

3. писмо за приемане на декларация, съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба.

(4) Авиационните оператори могат да извършват нетърговски въздушни операции, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга след получаването на издадено от ГД „ГВА" писмо за приемане на декларация съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба.....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. 587.98 KB