Вие сте тук

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г.

НАРЕДБА № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния пeрсонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, с изключение на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Чл. 2. (1) Планирането на работното време, блок-полетното време и времето за почивки е задължение на работодателя.

(2) Работното време и блок-полетното време се определят така, че да се намалява умората на членовете на екипажа и ръководител полетите, за да се осигури безопасността на полетите.

(3) Спазването на режима за почивка е задължение на членовете на екипажа и ръководител полетите.

Чл. 3. Работодателите са длъжни да осигуряват почивка на екипажите и ръководител полетите съгласно изискванията на тази наредба при условия, гарантиращи безопасното изпълнение на полетите.

Чл. 4. Членовете на екипажите ползват платен годишен отпуск най-късно до месец април на следващата година.

Чл. 5. Забранява се планирането и допускането до полети на членовете на екипажите, когато не е ползван платен годишен отпуск.

Раздел II

Работно време на екипажите

Чл. 6. (1) Работно време е период от време, през който лицата по чл. 1 изпълняват задълженията си по трудов договор или служебно правоотношение или са на разположение на работодателя.

(2) За работно време се счита и:

1. времето за предполетен медицински преглед;

2. времето за инструктаж преди работа и за доклад и анализ след работа;

3. времето за придвижване от мястото на явяване за работа до работното място или до въздухоплавателното средство и обратно, ако след завършване на работата работникът или служителят трябва да се върне в мястото на явяване;

4. времето за следполетна дейност - не по-малко от 30 минути;

5. времето за провеждане на служебни съвещания или други подобни мероприятия със задължителен характер, определени от работодателя;

6. времето за престой по разписание в междинни летища, с изключение на времето, определено за хранене и почивка;

7. времето за предварителна подготовка за полети - не по-малко от един час, но не повече от 1,5 часа, резерв, дейност на тренажор, теоретическа подготовка във връзка с поддържане и повишаване на квалификацията;

8. времето за базиране на членовете на екипажа при условията и по реда на тази наредба....

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 4018 от 16.09.2005 г.53.6 KB