Вие сте тук

Наредба № 8 от 14.01.1999 г.

Заявления по Наредба 8

НАРЕДБА № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г.

т. 9, р. 4, № 689

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за класификация на гражданските въздухоплавателни средства (ВС), изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност и за издаване на удостоверения за съответствие на ВС с тези норми.

(2) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 850 кг.

Чл. 2. (1) Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на Република България, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България и на която и да е друга държава, ако притежават валидно удостоверение за летателна годност, издадено по реда на тази наредба.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за въздухоплавателно средство, извършващо изпитателен или контролен полет с цел издаване на удостоверение за летателна годност или продължаване срока на валидността му, както и за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.

Чл. 3. Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на друга държава, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България само с удостоверение за летателна годност, издадено или признато от упълномощения орган на съответната страна.

Чл. 4. Удостоверенията за летателна годност на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Гражданската въздухоплавателна администрация.

Чл. 5. Удостоверението за летателна годност на ВС трябва да бъде винаги на борда му, когато е в полет.

Раздел II

Категории и предназначения на въздухоплавателните средства

Чл. 6. Всяко гражданско ВС може да бъде класифицирано в една или повече от следните категории:

1. транспортна категория (пътници);

2. транспортна категория (карго);

3. категория авиационна дейност;

4. категория частен;

5. категория специална.

Чл. 7. Категорията (категориите) на ВС трябва да бъде вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

Чл. 8. Въздухоплавателните средства, според категорията в която са класифицирани, могат да извършват полети само за следните предназначения:

1. транспортна категория (пътници) - за всяко предназначение;

2. транспортна категория (карго) - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт на пътници;

3. категория авиационна дейност - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, посочено в удостоверението за летателна годност;

4. категория частен - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт или авиационна дейност;

5. категория специална - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, изрично посочено в удостоверението за летателна годност, но невключващо превоз на пътници.

Чл. 9. Не се допуска използването на ВС за други цели, които не съответстват на категорията, вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

Чл. 10. Всяко ВС независимо в коя категория е класифицирано може да бъде използвано за извършване на полети за обучение или проверка на техниката на пилотиране и самолетоводене, ако е пригодено за тази цел.

Чл. 11. При промяна в предназначението на дадено ВС или даване на специално разрешение за категория специална съответният собственик, владелец или държател трябва да подаде заявление до Гражданска въздухоплавателна администрация за промяна на категорията му и да получи ново удостоверение за летателна годност.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба № 8 от 14.01.1999 г.192.72 KB