Вие сте тук

НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г.

НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

 1. издаване на удостоверения на лица за извършване на дейности по чл. 119е от Закона за гражданското въздухоплаване;

2. вписване и отписване на свръхлеки въздухоплавателни средства (СлВС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху СлВС;

 3. първоначално определяне, поддържане на постоянна летателна годност и експлоатация на СлВС;

4. обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти на СлВС.

 Чл. 2. (1) "Свръхлеки въздухоплавателни средства" (СлВС) са въздухоплавателни средства по букви "д", "е", "ж" и "й" от Приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.).

(2) Свръхлеките въздухоплавателни средства с двигатели, които използват за излитане и кацане помощни устройства, като колесници, колички, колела, плазове, поплавъци и др., са следните класове:....