Вие сте тук

Наредба за таксите за използване на летищата

за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

 Приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., бр. 9 от 30.01.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 32 от 20.04.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 71 от 13.08.2004 г., в сила от 13.08.2004 г., изм., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 22 от 14.03.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 1 от 5.01.2007 г., в сила от 22.12.2006 г., бр. 25 от 23.03.2007 г., изм., бр. 34 от 1.04.2008 г., в сила от 1.01.2008 г.; Решение № 5551 от 14.05.2008 г. на ВАС на РБ - бр. 92 от 24.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 13.04.2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм., бр. 20 от 11.03.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 38 от 23.04.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 41 от 16.05.2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г., в сила от 12.08.2014 г., бр. 45 от 19.06.2015 г., в сила от 1.01.2015 г.

 Сборник закони - АПИС, кн. 2/99 г., стр. 618; кн. 3/2000 г., стр. 355; кн. 8/2001 г., стр. 248; кн. 3/2002 г., стр. 194; кн. 5/2004 г., стр. 242; кн. 9/2004 г., стр. 236

 Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 692

 Раздел I

Общи положения

  Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират такси за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп., бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) С наредбата се определят редът, размерът и случаите, в които се събират таксите по ал. 1 за летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или за летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България, съгласно приложения № 1а и 1б.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Таксите по ал. 2 се определят по методиката съгласно приложение № 1.

  Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Летищният оператор на летището с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България предоставя всеки месец на независимия надзорен орган по чл. 16д, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) средствата, събрани като част от летищните такси по чл. 120, ал. 1 от закона, за изпълнение на функциите му.

  Чл. 2. (1) Физическите или юридическите лица, наричани по-нататък "превозвачи", ползващи въздушното пространство и/или летищата за обществено ползване, декларират пред Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и пред Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" данните за експлоатираните от тях въздухоплавателни средства по тип, модификация, регистрационни знаци, максимално излетно тегло и шумови характеристики.

 (2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2001 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират като максимално излетно тегло максималната стойност на данните за максимално излетно тегло, определено в удостоверението за летателна годност или в ръководството за летателна експлоатация. Когато въздухоплавателното средство има няколко сертифицирани максимални излетни тегла, за определяне на размера на таксите се взема определеното от въздухоплавателната администрация на страната, в която е регистрирано въздухоплавателното средство.

 (3) Лицата по ал. 1 декларират и името и пълния си адрес, както и името и пълния адрес на органа или на лицето, упълномощено да плати.

 (4) Данните по ал. 1, 2 и 3 се предоставят при съгласуване на сезонните разписания, на чартърни и други полети, а при изменение - в 10-дневен срок преди промяната.

 (5) В случаите, когато данните по ал. 1, 2, 3 и 4 не са декларирани предварително или ако командирът на въздухоплавателното средство не е в състояние да ги документира, съответните такси се изчисляват на базата на максималното излетно тегло на най-тежката категория от дадения тип въздухоплавателно средство.

   Чл. 3. (1) В летищата за обществено ползване се събират такси за:

 1. кацане на въздухоплавателните средства;

 2. паркиране;

 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) пътници;

 4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) ползване на пътнически ръкав;

 5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) сигурност;

 6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) шум (екологична).

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г., бр. 25 от 2007 г.) За аеронавигационно обслужване на въздушното движение се събират:

 1. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) такси за използване на радионавигационни средства и полетно обслужване в зоните и районите на летищата;

 2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) пътни такси за прелитане в обслужваното въздушно пространство на Република България.

 (3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат от превозвача или от собственика на въздухоплавателното средство, ако той не посочи превозвач.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) Таксите по ал. 2 се заплащат от оператора на въздухоплавателното средство по времето, когато е изпълняван полетът. Ако самоличността на оператора е неизвестна, собственикът на въздухоплавателното средство се счита за оператор, освен ако той не докаже кое друго лице е било оператор. Обозначението по Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) или всяко друго признато обозначение при идентифициране на полета се използва за установяване самоличността на оператора на въздухоплавателното средство.

  Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 38 от 2013 г., в сила от 1.01.2013 г.) От заплащане на таксите по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се освобождават:

 1. въздухоплавателни средства, изпълняващи полети за търсене и спасяване;

 2. въздухоплавателни средства, провеждащи полети с хуманитарни цели;

 3. държавни въздухоплавателни средства, когато изпълняват държавни полети;

 4. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2001 г.);

Приложения: