Вие сте тук

Инструкция 4444

за управление на въздушното движение. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 18.11.2007 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Действие на правилата за полети и процедурите за обслужване на въздушното движение


Чл. 1. Процедурите, съдържащи се в тази инструкция, допълват процедурите поНаредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети (обн., ДВ, 26 от 1999 г.; изм., бр. 109 от 1999г.; изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.; попр., бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) и Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 109 от
1999 г.).
Чл. 2. Процедурите в тази инструкция се основават на правилата на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), съдържащи се в "Doc 4444-ATM/501" и съдържат процедури от "Doc 7030" и "Doc 8168".
Чл. 3. Обхватът на тази инструкция съвпада с този на наредбите по чл. 1 .
Чл. 4. (1) Целите на контрола на въздушното движение (КВД) не включват предоставяне на информация за сблъскване на въздухоплавателно средство (ВС) с терена.
(2) Процедурите, описани в тази инструкция, не освобождават пилота на ВС от отговорността за предприетите от него действия, така че всяко разрешение, дадено от орган за обслужване на въздушното движение, да осигурява безопасност по отношение на сблъскване на ВС с терена. Когато се осъществява радарно векториране на ВС или се дава разрешение за директен полет извън трасетата за обслужване на въздушното движение (ОВД) на ВС, изпълняващо полет по правилата за полети по прибори (ППП), се прилагатизискванията по чл. 532 и 533 .

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ОВД


Раздел I
Общи сведения


Чл. 5. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) контролира предоставяното ОВД от доставчика на аеронавигационно обслужване (ДАНО), получил свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване от ГД ГВА, както и процедурите по ОВД, приложими във въздушното пространство или на летищата на Република България, така че да бъдат подходящи и адекватни за поддържане на установено приемливо ниво на безопасност при осигуряване на обслужване на въздушното движение.
Чл. 6. (1) Дейностите по управление на безопасността при ОВД се извършват от квалифициран персонал на ДАНО.
(2) За осигуряване поддържането на безопасността при ОВД ДАНО въвежда систематични програми за управление на безопасността и капацитета при КВД в Република България.
Чл. 7. В случаите, когато Република България е страна по регионално споразумение за въздушна навигация, програмите за управление на безопасността при ОВД се изготвят въз основа на споразумението.

Раздел II
Цели


Чл. 8. Целите на управлението на безопасността при ОВД са:
1. постигане и поддържане на установеното ниво на безопасност при ОВД в границите на обслужваното въздушно пространство и летищата на Република България;
2. прилагане на мерки за повишаване на безопасността.

Раздел III
Дейности по управление на безопасността при ОВД

Чл. 9. Програмата за управление на безопасността при ОВД включва:
1. наблюдение на нивата на безопасност и откриване на всяка негативна тенденция по отношение на безопасността;
2. контролни дейности по безопасност в органите за ОВД;
3. оценки по безопасност на планирано въвеждане на промени в организацията на въздушното пространство, нови технически средства и нови или променени процедури за ОВД;
4. механизъм за определяне необходимостта от прилагане на мерки за безопасност.
Чл. 10. Дейностите в програмата за управление на безопасността при ОВД по чл. 9
трябва да бъдат цялостно документирани. Документацията се съхранява за срок 5 години.

Раздел IV
Контрол на нивата на безопасност

Чл. 11. Данните, свързани с безопасността, се събират и се преглеждат най-малко веднъж годишно от ДАНО, за да може систематично да се оценява постигнатото ниво на безопасност, тъй като въздействието върху безопасността от въвеждането на определена система (процедури, оборудване и пeрсонал) или промяна в нея не може да се установи, преди да възникне инцидент.
Чл. 12. Доставчикът на аеронавигационно обслужване установява система за докладване на авиационни събития от персонала на органите за ОВД, за да се улесни събирането на информация за действителни или потенциални рискове или недостатъци, свързани с осигуряването на ОВД, включително:

 

  1. организация на въздушното пространство;
  2. процедури;
  3. системи за комуникация, навигация и обзор;
  4. други значими за безопасността системи и оборудване;
  5. натовареността на ръководителя на полети (РП) на работно място.

Чл. 13. Докладите, свързани с безопасността при ОВД, включително докладите за инциденти, се преглеждат и анализират от ДАНО след постъпването им, за да се открие всяка неблагоприятна тенденция в броя и видовете инциденти, които възникват.
Чл. 14. Докладите за надеждността на съоръженията и системите за ОВД, за откази и влошаване на работата на комуникационните средства, обзора и други значими за безопасността системи и оборудване се преглеждат систематично от ДАНО, за да се открие всяка тенденция във функционирането на такива системи, която може да повлияе негативно върху безопасността......

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Инструкция 44442.05 MB