Политика на ГД ГВА относно прилагането на принципа „култура на справедливостта"