Годишен преглед на безопасността в гражданското въздухоплаване на Република България за 2020 г., издание 2.0 от 2022 г.