Вие сте тук

Постоянна Експертна работна група във връзка с включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

На основание чл. 10 и чл. 16 от Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г., (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.) и във връзка с изпълнението на задълженията по прилагане на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13/01/2009, стр.3-21) със заповед № РД-08-454/20.11.2009г. на министъра, е създадена Постоянната Експертна работна група със задача, оказване на съдействие на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) в рамките на своята компетентност, в процеса на прилагане на горепосочените Директиви, по отношение на администрираните от Република България, респективно МОСВ, български авиационни оператори.

На първото заседание на Постоянната Експертна работна група, което се състоя на 23.11.2009 г., се поставиха за разискване проблеми свързани с разработване на нормативната уредба за прилагане на директивата, както и някои организационни въпроси, относно своевременното изпълнение на сроковете заложени в законодателните решения.

В качеството си на Администриращ орган при разработването на наредби за издаване на разрешителни и извършване на мониторинг, за докладване и верификация за Национален регистър за отчитане на емисии на парникови газове, съгласно приетата през 2005 г.от Народното събрание поправка в Закона за опазване на околната среда, е поканен представител на МОСВ за участие в заседанието на Постоянната Експертна работна група, което ще се проведе на 30.11.2009 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на ГД"ГВА" на 4-тия етаж в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съобщение до авиационните оператори: Авиационна система за търговия с емисии

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННАТА ЕКСПЕРТНА ГРУПА СА ОТКРИТИ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ. ДАТИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА САЙТА НА ГД "ГВА".

Заседание на Постоянната Експертна работна група - 02.03.2010г.

Заседание на Постоянната Експертна работна група - 24.02.2010 г.

Заседание на Постоянната Експертна работна група - 30.11.2009 г.