Вие сте тук

Права на пътниците при пътуване по въздух

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) е националният изпълнителен орган за следните два Регламента на ЕК.

  • Регламент (ЕК) 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност, когато пътуват по въздуха.
  • Регламент (ЕК) 261/2004, относно правата на пътниците в случай на отказан достъп на борда, отменяне (анулиране) или дълго закъснение на полет.

Ефективното управление на тези функции изисква от въздушните превозвачи, летищата, туристическите агенции, туроператорите и самите пътници да приемат и спазват определени права и задължения.

Последователност и конфиденциалност

  • ГД ГВА изпълнява функциите си справедливо и последователно, спазвайки законите и наредбите, съгласно дадените му правомощия.
  • ГД ГВА приема всяка информация, поверена й по време на нейната работа, като конфиденциална . Тази информация няма да бъде разкривана или използвана, освен ако не го изисква законът.

Информация и съдействие

  • ГД ГВА се грижи да получите необходимата информация и помощ при обработка на вашето специфично запитване.
  • ГД ГВА очаква от Вас да предоставяте вярна и точна информация при свързването Ви с администрацията.

Учтивост и уважение

  • Служителите на ГД ГВА се грижат винаги да бъдете обслужени учтиво и по уважителен начин при всеки Ваш контакт с администрацията.
  • Съответно ГД ГВА очаква и Вие да бъдете учтиви, отзивчиви и уважителни към нейните служители.

Коректност и честност

  • Очаквайте ГД ГВА да се отнася коректно и честно към Вас, при контакта Ви с администрацията.
  • От своя страна ГД ГВА очаква от Вас да контактувате с нас по коректен и честен начин.

Оплаквания, Преразглеждане и Обжалване

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас:

по имейл на адрес complaintsBG@caa.bg
или по пощата на адрес:
Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
ул. Дякон Игнатий № 9
София 1000