Вие сте тук

Летателна годност

 

 • Е-mail за доклади за техническо събитие: report@caa.bg
 • За контакт по въпроси, отнасящи се до Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства: Aircraft.Reg@caa.bg
 • За контакт по всички въпроси, отнасящи се до дейността на отдела: AIRWORTHINESS@caa.bg и свързани със следните дейности:
 • Регистрация, пререгистрация, отписване на ВС от Регистъра на гражданските ВС-та;
 • Вписване, отписване и заличаване на залози за ВС-та, както вписване и снемане на запори по ДОПК;
 • Изготвяне на справки относно регистрацията и статуса на ВС-та.
 • Нормативни документи, форми на заявления, информации, относно одобрение на организации по Part-M, Part-145, Наредба-145, регистрация и летателна годност на ВС и Бюлетини по безопасност на полетите.
 • Информация, засягаща безопасността на полетите! На вниманието на всички организации за техническо обслужване, извършващи ТО на ВС и на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в  Р. България: ГД „ГВА" публикува Бюлетини по безопасност на полетите, които ще намерите тук
 • На вниманието на всички собственици и оператори на въздухоплавателни средства, попадащи в категория ELA1 и използвани само за лични цели: Във връзка с изпълнение ТО на тези ВС, следва да се обърне внимание на т. М.А.302 (h) от Регламент (ЕС) № 1321/2014, която дава възможност за изготвяне на Програма за техническо обслужване по образец съгласно АМС М.А.302 (е) и изменение на интервала за ТО на основни компоненти и агрегати на ВС. Също така собственикът на ВС може да предостави в ГД ГВА декларация, която изрично посочва, че за ВС е разработена програма за ТО и тя стриктно се изпълнява. В този случай програмата за ТО не подлежи на одобрение от ГД ГВА. Примерна декларация можете да видите в прикачените файлове по-долу.
 • Уведомяваме всички заинтересовани лица, че считано от 23.05.2016 г. е задължително използването на издание 05.05.2016 г. на Заявленията свързани с регистрация и летателна годност на въздухоплавателните средства, които са публикувани в категория Форми и заявления.
 • Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението
 • До всички кандидати за първоначално издаване на AML по Част-66 на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от 26.11.2014 г. относно признаване на образование за определяне нa минималния стаж  във връзка с 66.A.30(a)1.ii и 66.A.30(a)2.ii