Вие сте тук

Лицензиране на авиационен персонал

Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал:
на тел.: /02/948 8036; 948 8038

и в рубриката Проверка състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал

e-mail: Personnel.Licensing@caa.bg - за съобщения от авиационен персонал

 

ВАЖНО! Информация за UPRT 

 

ВАЖНО! Информационен бюлетин за автоматично потвърждаване на свидетелство за правоспособност на пилоти.Споразумение между ЕАSА и ИКАО за автоматично признаване валидни свидетелства за правоспособност на пилоти

 

ВАЖНО! Информационен бюлетин за въвеждане на навигация, основана на летателните характеристики за пилоти, инструктори, проверяващи и одобрени организации за обучение

 

ВАЖНО! Уважаеми колеги,
Препоръката от ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не се яви поне веднъж на теоретичен изпит в рамките на този срок на валидност, въз основа на нуждите на кандидата ATO определя дали е необходимо допълнително обучение. (FCL.025)

 

ВАЖНО! Уважаеми колеги,

  1. В съответствие с изискванията на чл.9 ( Признаване на обучение, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент ), т.1 от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета обучението, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент се признава, при условие че цялото обучение и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г.

  2. Замяната на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, издадени по изискванията на JAR-FCL със свидетелства за летателна правоспособност на пилоти по изискванията на Регламент (ЕС) №  1178/2011, Part-FCL ще се извършва до 08.04.2016г. След тази дата ГД ГВА няма да извършва  замяна на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти издадени по JAR-FCL.

  3. Моля, всички проверяващи да се съобразят с изискванията по т.1 и т.2 от настоящето съобщение.