Вие сте тук

AMS, АеМС и АМЕ –процуедури по сертифициране

 

Медицински оценители в AMS  на ГД  ГВА, дирекция "Авиационна безопасност", отдел „ ЛЕ и ЛАП са:

д-р Иван Тодоров Недков, главен инспектор- УИН2300004294

д-р Румяна Иванова Груева - инспектор - УИН2300008237

 

В Република България действа Авиомедицински център (АеМС-01) базиран в НМТБ Цар Борис III“, в лицето на Отделение Експертиза в авиотранспорта с адрес:

1540 София, бул. Брюксел 1,
факс:+359 2 945 90 96,
тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41;
одобрен от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

Началник на АеМС-01 -  д-р Николай Райнов-BG AME-0003, специалист по вътрешни болести

 

СПИСЪК  НА  АМЕ-та:

№  

Име, УИН, адрес

Права

Срок

Контакти

АМЕ_0001

д-р Иван Недков

Специалист авиационна медицина

УИН 2300004294

София 1540, бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С             

20.11.2021

+359 886 440 971

+359 2 948 8051

e-mail:nedkovivan@abv.bg

АМЕ 0002

д-р Румяна Груева

УИН 2300008237

София 1540,  бул. Брюксел  1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

20.11.2021

+359 887 304 294

+359 2 948 8051

e-mail:r_groueva@yahoo.com

АМЕ 0003 

д-р Николай Райнов

Ръководител АеМС-01

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007048

АеМС-01; София 1540,
бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

+359 2 937 16 40;

+359 2 932 27 30

e-mail:nraynov@abv.bg

АМЕ 0004

д-р Емил Караджов
Специалист очни болести
УИН – 2300003699

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел № 1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

 + 359 2 937 14 89

e-mail:apollo2@abv.bg

АМЕ 0005

д-р Рангел Рангелов

Специалист вътрешни болести

УИН – 2300007935

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел №1

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

05.03.2022

+359 2 937 16 39

e-mail:starar1970@abv.bg

АМЕ 0006

д-р Мими Великова

УИН –0400001742

Специалист Вътрешни Болести и Кардиология

гр . Варна ул.  Кирил Шиваров № 9

Клас 1, 2 и LAPL

Клас 3 – АТСО

С/С

22.06.2022

+359887395891

e-mail: mimi2005jordan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ОНМР, освидетелстващ С/С

№ ОНМР-01

д-р Дорина Манахилова
УИН  1100001207;

Адрес на практиката

Гр. Пловдив, ул. Кукуш 8Б;
тел.:+359 888 34 21 85
e-mail: dmanahilova@abv.bg

 

 

ПРОЦЕДУРИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ И НАДЗОР НА AeMC, AME, OHMP  Site Imageproceduri.pdf

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АеМС

АеМС - Авиомедицински център – медицинска структура, отговаряща на изискванията на  EU Reg 216/2008, EU Reg. 1178/2011 и EU Reg. 290/2012 , EU Reg  805/2011 одобрена от компетентния орган – ГД ГВА да извършва авиомедицинско освидетелстване и оценка на авиационен персонал – клас 1, 2, 3, LAPL и С/С.

AеMC се оглавява от АМЕ и има в състава си АМЕ-та, лекари специалисти, друг медицински персонал, медицинска и техническа апаратура, осигуряваща авиомедицинското освидетелстване на авиационния персонал, сгради и помещения.

АеМС трябва да има:                                                                                                                    

- Правилник за дейността и разработени процедури за осъществяването й 

- Подробно разработена  система за управление съгласно ORA.GEN.210 и AeMC.210

- Адекватна бройка квалифициран персонал за нуждите на АМО                              

-  Съоръжения за издаване на медицински свидетелства и заключения

- Съоръжения за съхраняване на досиетата и процедура за достъп до тях;

- Съоръжение за комуникация с AMS;

- Документи в покрепа на съответствието й с  PART-ORA

- Процедури за оценка на риска

Съгласно ARA.GEN.310:                                   

А.Кандидатът  за АеМС подава заявление в ГД  ГВА по посочен образец и AMS проверява съответствието.

Б. Ако заявлението на АеМС-то отговаря на приложимите изисквания ГД ГВА –AMS прави одит на организацията, включително интервю с персонала и инспекция на съоръженията и апаратурата.

ГД ГВА –AMS  изпраща уведомително писмо до АеМС-то за одита и съгласува датата и времето с кандидата.

Екипът за одит включва най-малко един Медицински оценител и един медицински или административен асистент.

Одитът завършва със заключителна среща , даваща информация за констатациите и дали ще бъде дадено одобрение.

AMS- ГД ГВА попълва писмен доклад и в случай на одобрение ГД ГВА издава сертификат EASA форма 146 за неопределен срок, като се уточняват правата в допълнението към сертификата.

В. Ако заявлението е непълно или изискванията не са изпълнени ГД ГВА –AMS  информира кандидата писмено за необходимите допълнителни документи и извършване на корекционни действия.

Г. Ако на кандидата му е отказано, той бива информиран за правото си да обжалва, съгласно установените процедури.

Д. За да се даде възможност на АеМС да въвежда промени без да иска одобрение на ГД ГВА – AMS  съгласно ORA.gen.130 , ГД ГВА –AMS  одобрява представената от АеМС-то процедура, която определя промените и описва как ще се управляват и съобщават.

 

Съгласно ARA.GEN.330:

А. След получаване на заявление за промяна изискваща одобрение, преди да го издаде ГД ГВА – AMS проверява съответствието на АеМС с приложимите изисквания.

ГД ГВА – AMS предписва условията, при които АеМС може да работи по време на промяната.

Б. Ако АеМС въведе промени без предварително одобрение от ГД ГВА – AMS, последният суспендира сертификата.

В. Ако се касае за промени не изискващи предварително одобрение по ORA.GEN.130, AMS извършва оценка с цел да провери съответствието с приложимите изисквания. В случай на несъответствие ГД ГВА- AMS уведомява АеМс-то и изисква допълнителни промени и ако има констатации от ниво 1 или 2, действа съгласно ARA.GEN.350.

    

ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА АеМС ОТ AMS

Съгласно ARA.GEN.300

А. AMS проверява:

1.Съответствието с изискванията приложими за АеМС или АМЕ, преди да издаде сертификат за одобрение.

2. Продължаващото съответствие на сертифицираните

3. Изпълнението на мерките за безопасност, съгласно ARA.GEN.135 „в” и „г” и във връзка с „а” и „б”.

Б. Тази проверка:

1. Се подкрепя с документи, насоки за изпълнение на функциите по контрол на безопасността.

2.  Предоставя на засегнатите резултатите от дейността по надзора на безопасността

3.  Основава се на проверки и инспекции, включително и на внезапни такива.

4. Осигурява на AMS нужните доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия предвидени в ARA.GEN.350 и 355

В. Обхватът на надзора определен в А и Б е съобразен с резултатите от предишна надзорна дейност.

Г. Обхватът на надзора на дейностите, извършвани на територията на друга държава членка на ЕС се определя въз основа на приоритетите по отношение на безопасността.

Д. Когато дейността на АМЕ или АеМС включва повече от една държава членка на ЕС, ГД ГВА BGR може да се споразумее  някои надзорни дейности да се осъществяват от местното САА или EASA.

Е. AMS – ГД ГВА събира и обработва всяка информация полезна от гледна точка на надзора, особено за внезапни инспекции.

 

КОНСТАТАЦИИ И КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ  ARA.GEN.350

А. ГД ГВА –AMS съгласно ARA.GEN. 300 буква А има система за анализ на констатациите за безопасността.

Б.  Констатации от ниво 1 се издават от ГД ГВА –AMS когато се установи значително несъответствие с приложимите изисквания на 216/2008 и правилата за прилагането му по отношение на процедурите и наръчниците на АеМС.

Констатациите от ниво 1 включват:

 1. Непредоставяне на достъп на ГД ГВА –AMS до помещенията на АеМС в нормално работно време след две писмени заявки за достъп.

 2. Фалшифицирани доказателства за получаване на сертификат на АеМС.

 3. Злоупотреба със сертификата.

Липса на отговорен ръководител на АеМС.

В. Констатации от ниво 2 се издават от ГД ГВА –AMS когато се установи несъответствие с приложимите изисквания на 216/2008 и правилата за неговото прилагане относно процедурите и наръчниците на АеМС-то.

Г. Ако установи констатации в рамките на надзора ГД ГВА –AMS съобщава в писмен вид констатациите и изисква коригиращи действия от страна на АеМС-то.

1. При констатации от ниво 1 ГВА –AMS предприема незабавни действия , за да забрани или ограничи дейността на АеМС по правата му по сертификата до справяне с несъответствията.

2. При констатации от ниво 2 ГВА –AMS:

а/ предоставя период за коригиращи действия не по-дълъг от 3 месеца и може да го удължи, ако е наличен задоволителен план за коригиращите действия (одобрен от AMS).

б/ оценява плана за коригиращи действия и го приема ако оценката стигне до заключение, че те са достатъчни.

3. Ако АеМС не предостави план за коригиращи действия, или не извърши коригиращи действия в упоменатия срок, нивото на констатации се повишава на ниво 1 и се предприемат действия съгласно т.1, т.е. АеМС се затваря или се ограничава дейността му.

4. ГД ГВА –AMS записва констатациите, мерките за изпълнение и всички коригиращи действия произтичащи от констатациите и датата на тяхното приключване.

Д. Когато ГД ГВА –AMS установи несъответствие с приложимите изисквания на 216/2008 и правилата за неговото прилагане съгласно ARA.GEN.300 „г” от страна на АеМС сертифицирано от САА на друга държава членка на ЕС, той го /я информира и посочва нивото но констатация.

 

 

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР – ARA.GEN.305

А. AMS изготвя и поддържа програма за надзор обхващаща дейността , съгласно ARA.GEN.350 и ARA.RAMP.

Б. За АеМС-та програмата включва:

1. Проверки и инспекции, включително внезапни.

2. Срещи между ръководителя на АеМС и AMS за информираност.

В. За АеМС-та цикълът на планиране на надзора не е по-дълъг от 24 месеца. Цикълът се намалява ако показателите за безопасност са се влошили. Цикълът може да се удължи до 36 месеца, ако AMS установи, че:

1. АеМС-то е показало, че може да управлява свързаните рискове.

2. АеМС-то непрекъснато е показвало съгласно ARA.GEN.130, че държи под контрол всички промени.

3. Няма констатации от ниво 1.

4. Всички корегиращи действия са изпълнени в рамките на срока определен в ARA.GEN.350 „г”т 2.

Цикълът може да се удължи до 48 месеца, ако АеМС-то е създало, а AMS е одобрил система за непрекъснато докладване на показателите за безопасност.

Г. За АМЕ-та и ОНМР одобрени от ГД ГВА програмата за надзор включва инспекции, включително и внезапни.

Д. Програмата за надзор включва записи на датите, на които следва да се проведат проверки, инспекции и срещи.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВА НА АеМС

Съгласно ARA.GEN.350 и ARA.AeMC.150 – констатации и коригиращи действия. Констатации от Ниво 1:

 • Отказ на достъп до помещенията на АеМС – ORA.GEN.140;
 • Получаване на сертификат от  AMS чрез фалшиви документи;
 • Злоупотреба със сертификата на АеМС;
 • Липса на отговорен ръководител;
 • Не осигуряване на медицинска поверителност на авиомедицинската документация;
 • Не представяне на компетентния орган на медицински и статистически данни за целите на надзора.

Ако се констатира нещо от по-горе споменатото, ГД ГВА предприема незабавни действия да забрани / ограничи дейността на АеМС до приключване на корекциите, като отнеме временно / постоянно сертификата.

Констатации от Ниво 2:

Установява се несъответствие с EU Reg. 216/2008 и правилата за прилагането му по отношение на процедурите и наръчниците на организацията, което води до нарушаване на авиационната безопасност.

Ако констатацията е в рамките на надзора, ГД ГВА я съобщава в писмена форма на АеМС и изисква коригиращи действия за период до 3 месеца, който може да се удължи с още 3 месеца при наличие на задоволителен план за коригиращи действия.

Ако АеМС не представи план и не извърши корекции в упоменатия срок, нивото на констатация се повишава на Ниво 1 и се предприемат съответните действия. ГД ГВА – AMS записва констатациите, коригиращите действия и датите на тяхното приключване  в протокол и инспекторско предписание.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АМЕ

АМЕ  - упълномощен преглеждащ лекар, лекар специалист с преминато обучение по авиационна медицина, съгласно Европейските регулации и одобрен от ГД ГВА.

Кандидатът за АМЕ подава заявление по посочен образец .

Забележка: Виж Приложенията

ГД ГВА –AMS проверява дали кандидатът отговаря на приложимите изисквания.

Ако бъде одобрен от ГД ГВА, АМЕ получава сертификат - EASA  форма 148, със срок на валидност до 3 години и обхват на правата, съгласно подготовката му.

ГД ГВА–AMS издава, потвърждава валидността, подновява или изменя сертификата.

Кандидатът за АМЕ, с права за първоначално АМО и оценки на медицински клас 2 ,  LAPL и C/C трябва да притежава:

-  диплома за лекар

-  диплома за медицинска специалност

- свидетелство за  преминат основен курс по авиационна медицина с успешно положен изпит

- декларация, че кандидатът не подлежи на дисциплинарно производство или разследване от медицински регулаторен орган

-  декларация, че кандидатът има познания за изискванията за АМЕ и изскванията за медицинските сертификати за пилоти и медицинските доклади за С/С по ЕС Регламент 1178/2011

- декларация, че кандидатът ще издава медицински сертификати и медицински доклади съгласно ЕС Регламент 1178/2011

- да докаже пред ГД ГВА, че разполага с медицинска техника и оборудване, помещения, процедури и документи за извършване на АМО и оценка на авиационен персонал, процедури и условия за опазване на лекарската тайна и спазване на медицинска конфиденциалност.

 

ГД ГВА прави оценка на заявлението и приложените документи във връзка с изискванията по PART-MED.

В случай, че заявлението е непълно или изскванията не са спазени, ГД ГВА- АМS информира писмено кандидата за допълнителна документация или изисквани корекции.

Ако заявлението е отхвърлено, кандидатът се информира писмено за правото си да обжалва, съгласно установените процедури.

 

Когато ГД ГВА установи, че заявлението отговаря на приложимите изисквания се прави инспекция на кандидата за АМЕ, включително и на помещенията и апаратурата му.

ГД ГВА- АМS   изпраща уведомително писмо на кандидата относно инспекцията и съгласува датата и времето с кандидата.

Екипът за одит включва най-малко един Медицински оценител и един медицински или административен асистент.

Инспекцията завършва със заключителна среща, даваща информация за констатациите и дали ще бъде дадено одобрение и сертификат за АМЕ.

AMS- ГД ГВА попълва писмен доклад и в случай на одобрение  издава сертификат на АМЕ за срок от 3 години, с допълнение уточняващо правата му.

                                 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА АМЕ

АМЕ извършват  първоначално АМО и оценка на кандидати за  медицински клас 2, LAPL и С/С , както и АМО и оценка за препотвърждаване и подновяване на медицински клас 2, LAPL и С/С.

АМЕ може да кандидатства за разширяване на правата – да извършва АМО и оценки при препотвърждаване и подновяване на АМГ на медицински клас 1 и 3 ако:                          

- е извършил повече от 30 АМО и оценки за клас 2 през последните 5 години, 

- преминал е курс по авиационна медицина за напреднали с успешно положен изпит., 

- преминал е практическо обучение в АеМС или под надзора на AMS,  

- провел е опреснително обучение от 20 часа през последните 3 години, като поне 6 часа от тях са под надзора на AMS.

Сертификатът за одобрение на АМЕ се подновява, ако продължава да отговаря на условията на  приложение IV на ЕU Reg 1178- MED.D.010-015,  извършва поне 10 оценки годишно клас 1 и има опреснително обучение, съгласно MED.D.030.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ на АМЕ В ТРЕТА СТРАНА.

Процедурата за одобрение на АМЕ в трета държава е същата като тази в Република България, но включва и следните допълнения:

- съгласно MED.A.001”Б”, ако основното място на дейност на АМЕ е в трета страна, Компетентният орган  е ГД ГВА- АМS , пред който заявителят кандидатства за одобрение и получаване на сертификат. 

- съгласно  MED.D.001.”Г”, АМЕ одобрен от ГД ГВА- AMS , може да извършва АМО,  оценки и издаване на медицински свидетелства на авиационен персонал в трета страна, ако:

 1. Предоставен му е достъп от приемащата държава да упражнява дейност като лекар -специалист.

 2. Уведомил е Компетентния орган /САА/ на приемащата държаваза намеренията си да извършва АМО, оценки и издаване на медицински свидетелства на авиационен персонал в обхвата на правата му по сертификата.

Получил е инструктаж от Компетентния орган /САА/ на приемащата държава .

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА АМЕ от AMS

Съгласно европейските регламенти AMS осъществява периодичен планиран и внезапен надзор на дейността на АМE. За целта се използва въпросник  - чек лист, включващ:

 1. Диплома за лекар специалист;

 2. Курсове по авиационна медицина по програма одобрена от ГД ГВА, съгласно европейското законодателства;

 3. Да представи лични данни и служебен адрес;

 4. Документи доказващи квалификацията му за обща практика, друга медицинска специалност и авиационна медицина;

 5. Удостоверение за успешно преминати курсове по авиационна медицина;

 6. Доказателства за наличието на медицинска апаратура за извършване на АМО;

 7. Правилници и условия, гарантиращи медицинската конфиденциалност;

 8. Писмена декларация, че като АМЕ ще издава медицински свидетелства, съгласно европейските регламенти и АМС;

 9. Данни за местонахождението на АМЕ;

Доказателство, че има 20 часа опреснително обучение за последните 3 години, като поне 6 часа от тях са под ръководството на AMS.

След проверката се издава протокол или предписание подписан /о от проверяващия и проверявания.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВА АМЕ

Съгласно ARA.MED.250 ГД ГВА ограничава, временно прекратява или отнема сертификата на АМЕ, ако:

 • АМЕ вече не отговаря на приложимите изисквания;
 • Не са изпълнени критериите за сертифициране или продължаване на сертифицирането;
 • Има пропуски във водене на авиомедицинска отчетност или представяне на неточни данни или информация;
 • Фалшифициране на медицинска документация, свидетелства или документи;
 • Укриване на факти, засягащи кандидат за медицинско свидетелство или притежател на такъв, или представяне на фалшиви или подправени отчети и декларации на компетентния орган;
 • Некоригирани констатации от проверка на АМЕ от AMS;
 • По искане на сертифицирания АМЕ;

Сертификатът на АМЕ автоматично се отнема при:

 • Отнемане на разрешително за практикуване на медицинска професия;
 • Отписване от медицинския регистър.

 

Съгласно ARA.MED.255 ГД ГВА може да обяви за невалидни сертификатите на АМЕ, АеМС,  ако по време на надзора или чрез каквито и да било други средства се констатират доказателства, които показват несъответствие и разполага с процес за преглед на медицинските свидетелства издадени от посочените по-горе, като може да ги обяви за невалидни, когато е необходимо, за да гарантира безопасността на полетите.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

За ОНМР – лекар специалист по трудова медицина, извършващ авиомедицинско освидетелства и оценка на кабинен състав, имащ квалификация по трудова медицина и придобити знания по авиационна медицина, свързани с работната среда на кабинен състав – EU Reg. 1178/2011 MED.D.040.

 

При уведомление от страна на ОНМР - лекар специалист по трудова медицина, кандидатът подава заявление свободен текст, придружено с документи потвърждаващи професионалната квалификация, знания по авиационна медицина касаещи работната среда на кабинен състав, съгласно европейските регулации.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА АМО И ОЦЕНКА НА С/С ОТ OHMP

OHMP осъществява комуникация с С/С без езикови бариери.

OHMP  уведомява С/С за последствията от предоставяне на непълна, неточна и невярна информация относно анамнезата си.

След приключване на АМО и оценка OHMP уведомява заявителя дали е годен /негоден или го насочва към AME, AeMC, AMS.

 

OHMP уведомява лицето решено като негоден за правата му на обжалване.

OHMP  уведомява лицето за наложено ограничение /Виж AMC 1 – MED.C.035/.

OHMР изпраща незабавно доклад до AMS за резултата от оценката и копие от медицинското заключение.

OHMP  води документация, съдържаща информация за медицинските прегледи и оценки , като я съхранява съгласно правилата за опазване на лекарската тайна.

При поискване от AMS, OHMP  предоставя цялата медицинска информация за С/С.

OHMP преоценява С/С ако е настъпило някое от състоянията упоменати в MED.A.020 b/ т. 1- 5.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Съгласно европейските регламенти AMS осъществява периодичен планиран и внезапен надзор на дейността на ОНМР -лекар специалист по трудова медицина. За целта се използва въпросник  - чек лист, включващ:

 • Дипломи за придобита лекарска специалност;

 • Квалификационни сертификати;

 • Удостоверение за лекарска практика.

След проверката се изготвя доклад или предписание подписан /о от проверяващия и проверявания.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВАТА НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • ОНМР вече не отговаря на приложимите изисквания;
 • Не са изпълнени критериите за издаване на медицинско заключение или продължаването му;
 • Има пропуски във водене на авиомедицинска отчетност или представяне на неточни данни или информация;
 • Фалшифициране на медицинска документация, свидетелства или документи;
 • Укриване на факти, засягащи кандидат за медицинско заключение или притежател на такъв, или представяне на фалшиви или подправени отчети и декларации на компетентния орган;
 • Некоригирани констатации от проверка на ОНМР от AMS;
 • По искане на одобрения ОНМР;

Одобрението на ОНМР автоматично се отнема при:

 • Отнемане на разрешително за практикуване на медицинска професия;
 • Отписване от медицинския регистър.

 

Процедура за първоначално АМО, подновяване и презаверяване на АМГ на авиационен персонал - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Медицински изисквания към медицински класове 1, 2, 3, LAPL и С/С  са в съответствие с (ЕС) Регламенти 216/2008; 1178/2011; 290/2012, 245/2014, 340/2015 и правилата за тяхното прилагане;.

Членовете на летателния и кабинен екипажи и ATCO не трябва да страдат от вродени и придобити заболявания; активни; латентни, остри или хронични заболявания или увреждания; рани, травми или усложнения от хирургически интервенции; ефекти или странични действия от прилагане на медикаменти, които могат да предизвикат функционална неспособност да изпълняват задълженията си по свидетелството за правоспособност.

Летателния и кабинен екипажи и ATCO трябва периодично да преминават медицински прегледи (АМО) удостоверяващи тяхната АМГ да изпълняват задълженията си свързани с безопасността на полетите. Всеки един трябва да притежава съответното медицинско свидетелство.

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА АМО В АеМС

Процедура за първоначално АМО за клас 1, 2,3, LAPL и С/С

1. Явява се в АеМС на гладно и представя:

- лична карта;

- етапна епикриза от личния лекар, ЛАК;

- служебна бележка от психодиспансера по местоживеене.

2. Попълва и подписва заявление за АМО по образец.

3. Посещава кабинета на АМЕ, който определя обема на АМО.

4. С резултатите от изследванията, извършените прегледи от лекарите специалисти и консултации се явява пред АМЕ за оценка.

5. Ако е оценен „годен” му се издава медицинско свидетелство / заключение или се насочва към AMS.

 

 Процедура за подновяване или презаверяване на АМГ

 1. Явява се в АеМС на гладно и представя:

 2. лична карта;

 3. ЛАК, медицинска книжка;

 4. последното медицинско свидетелство / заключение (копие);

 5. медицински документи придобити след последното АМО.

 6. Попълва и подписва заявление за АМО по образец.

 7. Посещава кабинета на АМЕ, който определя обема на АМО.

 8. С резултатите от изследванията, извършените прегледи от лекарите специалисти и констатации се явява пред АМЕ за оценка.

 9. Ако е оценен „годен” му се издава медицинско свидетелство / заключение или се насочва към AMS.

   

 

Процедура за извънреден или контролен преглед

 1. Явява се в АеМС с лично карта, ЛАК и всички медицински документи касаещи повода за преглед.
 2. Попълва и подписва заявление по образец.
 3. Посещава кабинета на АМЕ, който определя обема на АМО.
 4. С резултатите от изследванията, извършените прегледи и констатации се явява пред АМЕ за оценка, която може да бъде – годен с / без ограничения; негоден; временно негоден. Ако е временно негоден или негоден оценката се съобщава в AMS.

При прекъсване в АМО повече от 2 години за клас 1 и 3, АМЕ оценява анамнезата и извършва преглед.

При прекъсване в АМО повече от 5 години за клас 1 и 3 , АМЕ извършва АМО с изискванията за първоначално издаване, а оценката като при презаверяване.

При прекъсване в АМО на клас 2, LAPL и С/С оценка се прави след преглед на анамнезата.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА АМО ОТ АМЕ-та  УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ AMS

АМЕ може да извършва първоначално АМО на кандидати за медицински клас 2, LAPL и С/С, както и АМО за подновяване и презаверяване на медицински клас 1, 2, LAPL и С/С.

Пред АМЕ може да се опротестова решение на ОНМР извършващ АМО на С/С.

АМЕ може да извършва оценки и издава медицински свидетелства / заключения при първоначално АМО за клас 2, LAPL и С/С ако е упълномощен от ГД ГВА.

АМЕ може да преиздава и подновява медицински свидетелства за клас 1, 2, LAPL и С/С.

 

Процедура за първоначално АМО на пилоти клас 2, LAPL и С/С от АМЕ

1. Заявителят се явява пред АМЕ на гладно и представя: лична карта; етапна епикриза, ЛАК, служебна бележка от психодиспансер.

2. Попълва и подписва заявление по образец.

3. АМЕ определя обема на АМО и с резултатите от изследванията, прегледите и консултациите извършва оценка и издава медицинско свидетелство / заключение, ако оценката е „годен”.

Може да насочи заявителя за оценка и решение към AMS.

 

 Процедура за подновяване и презаверяване на АМГ от АМЕ за клас 1, 2, 3, LAPL и С/С

Заявителя се явява пред АМЕ на гладно и представя:

 1. лична карта, ЛАК, медицинска книжка, последното медицинско свидетелство / заключение.

 1. Попълва и подписва заявление по образец.
 2. АМЕ извършва преглед и назначава ако е нужно допълнителни прегледи и изследвания, след което извършва оценка и издава медицинско свидетелство / заключение, ако оценката е „годен”.

 

 Процедура за извънреден или контролен преглед за клас 1, 2, 3, LAPL и С/С от АМЕ

 1. Заявителят се явява пред АМЕ с лична карта, ЛАК и всички медицински документи касаещи повода за преглед.
 2. Попълва и подписва заявление по образец.
 3. АМЕ извършва преглед, назначава ако е нужно допълнителни прегледи и изследвания и извършва оценка, ако тя е „годен” медицинско свидетелство не се интервенира. Ако е временно негоден или негоден оценката се съобщава в AMS.

 

Процедура за АМО от ОНМР

ОНМР може да извършва АМО само на С/С.

ОНМР извършва АМО на С/С съобразно правилата на най-добрата авиомедицинска практика.

Първоначалната авиомедицинска оценка включва минимум:

 • оценка на анамнезата и клиничен преглед оценяващ ССС, дихателна система, мускулно скелетна система, УНГ, зрение и цветно възприятие.

Всяка следваща оценка включва – оценка на анамнезата и клиничния преглед проведен в съответствие с най-добрата авиомедицинска практика.

След приключване на АМО ОНМР извършва оценка и ако заявителят е годен му издава медицинско заключение.

Ако се налагат ограничения те се вписват в медицинското заключение и могат да се отменят след съгласуване с АМЕ.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО / ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОРАДИ ЗАГУБА / КРАЖБА / УНИЩОЖАВАНЕ

При загуба, кражба или унищожаване на медицинско свидетелство / заключение притежателят му се явява при АМЕ в АеМС и попълва собственоръчно декларация по образец. След проверка в архива, медицинското свидетелство / заключение се преиздава като се отбелязва, че е дубликат,  вписва се дата на издаване, подписва се и се подпечатва от АМЕ.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОНИЖЕНИЕ НА АМГ

Ако е налице казус по MED.A.020 т. (а) и т. (б) то в тези случаи се прилагат изискванията по т. (в), (г) и (д), а именно:

 • Притежателите на медицински свидетелства клас 1 и 2 се обръщат за консултации към АеМС или АМЕ. АеМС / АМЕ оценява АМГ и решава дали са годни отново да упражняват правата си.

 • Притежателите на медицински свидетелства за LAPL се обръщат за консултации към АеМС, АМЕ, който е подписал медицинското свидетелство. АеМС / АМЕ оценява АМГ и решава дали те са годни да продължат да упражняват правата си.

Членовете на С/С не могат да изпълняват задълженията си във ВС, когато им е известно за настъпило понижение на медицинска годност (заболяване). Наред с това ако е налице и състояние упоменато в т. (б) чл. 5, С/С е длъжен да се консултира без забавяне с АеМС, АМЕ или ОНМР според случая. АеМС, АМЕ или ОНМР оценяват АМГ на С/С и решават дали са годни да продължат да изпълняват задълженията си по атестата.

Като се отчитат изискванията на АМС1 MED.A.020 в случай на съмнения относно летателната годност, употребата на лекарства или лечение, притежателите на медицински свидетелства клас 1, 2, LAPL трябва да търсят съвета и помощта на този, който им е издал медицинското свидетелство. Притежателите на медицински свидетелства клас 1, 2, LAPL трябва да търсят помощта на АеМС и АМЕ за всяко заболяване, от което страдат, и е свързано с неспособността да функционират като член на полетен екипаж за период най-малко от 21 дни.

АеМС или АМЕ може да отнесе решението на АМГ на кандидат до AMS – медицински оценител в граничните случаи или когато се поставя под съмнение годността му. Когато оценката за АМГ може да се разглежда с налагане на ограничение, то АеМС, АМЕ или медицинските оценители трябва да оценят медицинското състояние на кандидата след консултации с експерти по летателна експлоатация или други експерти, ако е целесъобразно

Ограниченията за клас 1, 2, LAPL са съгласно AMC1 MED.B.001 и GM1 MED.B.001.

 

 

Код

Ограничение

1

TML

Ограничение на периода на валидност на медицинското свидетелство

2

VDL

Корекция за дефектно далечно виждане

3

VML

Корекция за дефектно далечно, средно и близко виждане

4

VNL

Корекция за дефектно близко виждане

5

CCL

Корекция само посредством контактни лещи

6

VCL

Валидно само през деня

7

HAL

Валидно само когато се носи слухов апарат

8

APL

Валидно само с одобрена протеза

9

OCL

Валидно само като втори пилот

10

OPL

Валидно само без пътници (само за PPL и LAPL)

11

SSL

Определени специални ограничения

12

OAL

Ограничение отнасящо се до изпълнение на полети само на определен тип въздухоплавателно средство

13

AHL

Валидно само с одобрено ръчно управление

14

SIC

Специфичен редовен медицински преглед(и) – да се контактува с лицензиращия орган

15

RXO

Прегледи при специалист офталмолог

Ограниченията от т. 1 до т. 4  се налагат от АеМС или АМЕ.

Ограниченията от т.5 до края се налагат както следва:

 • за медицинско свидетелство клас 1 – от AMS – медицински оценител;

 • за медицинско свидетелство клас 2 – от АМЕ или АеМС, след консултация с AMS;

 • за медицинско свидетелство за LAPL – от АМЕ или АеМС

   

  Премахването на ограниченията е както следва:

 • за медицинско свидетелство за клас 1, всички ограничения се отменят от AMS;

 • за медицинско свидетелство за клас 2 – от AMS или от АеМС и АМЕ след консултация с AMS;

 • за медицинско свидетелство за LAPL – от АеМС и АМЕ.

  Ограниченията налагани на С/С са съгласно АМС1 MED.C.035.

  Ограниченията може да са повече от едно.

  Наложените ограничения се вписват задължително в медицинското свидетелство / заключение.

  Ограничения в медицинските свидетелства на АТСО са съгласно АМС1.АТСО.MED.B 001

  Ограниченията TML, VDL, VML, VNL, CCL, HAL,RXO се налагат от АМЕ или АеМС.

  Ограниченията VXL,VXN  се налагат само по препоръка на УВД.

  Ограничениете SIC SSL се налагат само от AMS.

  Всички ограничения се премахват само от AMS.

   

Код

Ограничение

TML

Ограничение на периода на валидност на медицинското свидетелство

VDL

Корекция за дефектно далечно виждане

VXL

Корекция за дефектно далечно виждане в зависимост от работната среда

VML

Корекция за дефектно далечно, средно и близко виждане

VNL

Корекция за дефектно близко виждане

VXN

Корекция за дефектно близко виждане; корекция за далечно виждане взависимост от работната среда

RXO

Прегледи при специалист офталмолог

CCL

Корекция само посредством контактни лещи

HAL

Валидно само когато се носи слухов апарат

SIC

Специфичен редовен медицински преглед(и) – да се контактува с лицензиращия орган

SSL

Определени специални ограничения

 

ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВРЕМЕННО  ОТНЕМАНЕ  НА   АМГ

       Ако при явяване на редовно или извънредно АМО се установи временна негодност, медицинското свидетелство се изземва от притежателя му за срока на тази временна негодност.

Ако при последващият контролен преглед се предлагат налагане или снимане на ограничение, медицинското свидетелство се преиздава от AMS.

АМО се извършва в рамките на 5 работни дни. В този срок действащото медицинско свидетелство е в документите съпровождащи АМО.

Ако АМО се удължи над 5 работни дни се налага „временно негоден” до приключване на прегледите, изследванията и консултациите.

Контролен преглед може да се назначи като не се снема медицинската годност.

В периода на АМО заявителят не може да упражнява правата си по бревета.

 

ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОТНЕМАНЕ  НА  МЕДИЦИНСКО  СВИДЕТЕЛСТВО

І. Ако се установи, че лице притежаващо медицинско свидетелство издадено съгласно (ЕС) Регламент 290/2012 и правилата за неговото прилагане, не отговаря на приложимите изисквания, то AMS – медицинските оценители отнемат медицинското свидетелство и информира лицето, организацията издала медицинското свидетелство и работодателя.

ІІ. По същия начин се процедира ако медицинското свидетелство е издадено от друга държава – членка – (ЕС) Регламент 290/2012 ARA.GEN.300, ARA.GEN.355.

Отнемането на медицинско свидетелство се извършва от медицинския оценител в AMS.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТМЯНА / АНУЛИРАНЕ НА  МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ИЗДАДЕНО ОТ ДРУГА СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС

Ако се установи, че лице притежаващо медицинско свидетелство издадено съгласно (ЕС) Регламент 290/2012 и правилата за неговото прилагане от страна членка на ЕС, не отговаря на приложимите изисквания, то AMS – медицинските оценители отнемат медицинското свидетелство и информират лицето, организацията издала медицинското свидетелство и работодателя.

 

ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОБЖАЛВАНЕ  НА  АМГ

1.Първоначална оценка на АМГ на авиационен персонал се извършва след АМО на заявителя от оторизиран за целта АеМС, АМЕ или ОНМР. Ако оценката е годен се издава медицинско свидетелство / заключение от оторизираният орган или от AMS, ако е насочен към него.

Оценката „не годен” позволява да се обжалва първоначално пред този, който я е извършил, а след това по възходящ ред – ОНМР – АМЕ – АеМС – AMS (медицински оценител).

2.Първично преразглеждане на АМГ от медицински оценител – AMS.

Извършва се когато АМЕ, АеМС или заявителят на когото медицинското свидетелство е било отказано, изменено или е наложено ограничение, искат решението да бъде преразгледано от AMS.

Кандидатът ще бъде посъветван от медицинския оценител  какви изследвания / прегледи допълнително се изискват и как трябва да бъдат направени.

Може да се наложи медицинския оценител да насочи заявителя към конкретен лекар-специалист в зависимост от характера на медицинското му състояние. Наложените ограничения могат да се вземат предвид като част от процеса на преразглеждане.

Медицинския оценител прави преглед на медицинските документи и уведомява заявителя дали медицинските изисквания са изпълнени и дали медицинското свидетелство, с ограничения, когато е необходимо, може да бъде издадено.

3.Повторно / вторично преразглеждане на АМГ от медицински оценител в AMS /Повторно обжалване в AMS/

Повторно разглеждане на оценка за АМГ се извършва от медицински оценител в AMS по молба на заявителя, след отказ на заявление или налагане на промяна на ограничения при първичното преразглеждане от AMS.

Повторното преразглеждане от AMS включва и преразглеждане на медицинските документи от един или повече независими лекари – консултанти, които не са участвали в лечението или в експертизната оценка на определения случай. Може да се иска информация от оператора.

Когато решението изисква допълнителни изследвания и консултации, те ще се преразгледат на този втори етап, преди да е взето окончателно решение. Ако е минал значителен период от време и обстоятелствата по случая са се променили, ще бъде преразгледана и осигурената допълнително медицинска информация.

4.Обжалване на решение от повторно / вторично преразглеждане

Ако след вторичното преразглеждане бъде отказано медицинско свидетелство,  изменено или с ограничения, заявителят има право на обжалване пред главния медицински инспектор – оценител в AMS, на основание, че не е съгласен с медицинското мнение. СМО изисква заявление от кандидата и може да откаже обжалване, ако на негово мнение искането е несериозно или злонамерено.

Когато жалбата е в ход. СМО назначава един или повече специализирани лекари – консултанти в съответната медицинска специалност (може и специалист – консултант на оператора), като Апелативен медицински съвет (АМС). СМО председателства среща на експертите от АМС или може да получи техните съвети чрез кореспонденция.

Във всички случаи е осигурен достъп на експертите до медицинското досие включително решение относно АМГ от името на ГВА.

Ако се представят нови  медицински доказателства СМО може да върне случая в AMS за преразглеждане.

Ако жалбоподателя оспорва стандарта на АМО, то тази жалба се отправя към Апелативния медицински съвет .

5.Изисквания при подаване на жалба

Жалбата се прави в писмена форма в срок от 14 дни от получаване на решението при вторично преразглеждане. ГВА може да разреши удължаване на този срок, ако има основателна причина за това. Максималното удължаване е 6 месеца, в противен случай първо се преминава допълнително преразглеждане от AMS на актуални специализирани медицински доклади.

Основанията на жалбата следва да се изложат в писмено заявление, включително и причините поради които  жалбоподателя смята, че медицинското заключение е .....

Всички подробности, които жалбоподателя желае да повдигне в подкрепа на жалбата си, следва да се заявят писмено.

Имената на лекарите специалисти участвали в лечението или АМО на жалбоподателя, следва да бъдат посочени в заявлението, за да се избегнат потенциални конфликти на интереси.

Жалбоподателят попълва формуляр за писмено съгласие в свободен текст, за освобождаване на лична медицинска информация, съхранявана от ГД ГВА, за нуждите на членовете на експертната група. Писменото заявление следва да бъде подписано и датирано от жалбоподателя и изпратено с асоциирана форма на съгласие до СМО в ГД ГВА.

6.Апелативен медицински съвет (АМС)

АМС се свиква обикновено в ГД ГВА. Конституира се както следва:

 • СМО – председател;

 • Един или повече лекари – специалисти, консултанти с клинична специалност свързана с медицинското състояние на жалбоподателя;

 • Експерти на ГВА;

 • Специалист от страна на оператора

 • Медицински оценител ;

 • Независим медицински представител

7.Процедура на АМС

АМС се свиква в срок от 3 месеца след получаване на жалбата.

Жалбоподателя ще бъде уведомен писмено за датата на съвета и датата, до която може да представи допълнителни медицински документи в своя полза.

Медицинския оценител и лекарите консултанти участвали в лечението или АМО на жалбоподателя присъстват и участват в дебатите, но не участват в решението на жалбата.

Ако жалбоподателя или медицинския оценител желаят да представят нови  доказателства, СМО решава дали да отложи АМС или да върне случая в AMS

Ако СМО не е на разположение или в конфликт, друг медицински оценител от AMS действа от негово име.

СМО изготвя доклад за процедурата и решението на жалбата в срок от 10 работни дни след заседанието на АМС.

8.Решение на СМО

Жалбоподателя се уведомява за резултата от жалбата в срок от 10 работни дни. Това медицинско решение е окончателно.

9.Разходи и такси

Таксите и разходите за АМС се изплащат от ГД  ГВА. Всички разходи направени от жалбоподателя са негов проблем.

Процес на обжалване на регламента за провеждане на АМО

Кандидатът се жалва пред Главния директор на ГД ГВА. Това не е жалба срещу медицинско решение на СМО. Такава жалба касае дали медицинско изследване или преглед са правилно проведени. Главния директор на ГД ГВА може да се разпореди изследването / прегледа да се повторят.

 

ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЗАИМЕН  ОБМЕН  НА  МЕДИЦИНСКИ  СВИДЕТЕЛСТВА

Медицински свидетелства издадени от държава – членка се признават безусловно, като ГД ГВА изисква от издалият медицинското свидетелство потвърждение на истинността му.

Ако сме издали медицинско свидетелство на авиационен персонал упражняващ правата си в друга държава – членка или не членка сме длъжни при поискване да представим стандартен медицински документ 115 (SOLI FORM) на съответната държава.

Медицински свидетелства издадени от държава – не членка се признават ако са издадени съгласно регламентите на ЕО и има взаимно признаване на документите от двете власти.