Вие сте тук

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КАБИНЕН ЕКИПАЖ / APPROVED TRAINING ORGANISATIONS FOR CABIN CREW

N ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)290/12
APPROVED TRAINING ORGANISATIONS IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 290/12
НОМЕР
NUMBER
КОНТАКТИ
CONTACTS 
КУРСОВЕ
CURRENT
COURSES

1.

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
INSTITUTE OF AIR TRANSPORT Ltd.

 G/ATO-CC-01

Адрес: София 1000, п.к. 103
Address: IVT building, Sofia Airport,Sofia, 1540

Ръководител: управител Светослав Станулов
Accountable manager: Svetoslav Stanulov

Тел/Tel: 02/942 41 23 и 02/945 90 61
Факс/Fax: 02/988 44 45

http://www.aviation.bg/;
http://www.sofiaflighttraining.com/
e-mail:  ivt@tea.bg ;   ivt@mail.bg

 

BG/ATO-CC-01