Вие сте тук

Kонкурс за свободна длъжност „младши експерт“ на отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

Обява за конкурс за свободна длъжност „Младши експерт“ на отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори“ – 1 щатна бройка

Описание на длъжността:

Участва в събирането и систематизирането на информация, свързана с експлоатацията на летища, летателни площадки, летищни предприятия и оператори на летищна дейност на територията на Република България.

Участва в обработката на бази данни, свързани експлоатационна годност на летища,  стандартите и правилата по безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

Участва в комисии по сертифициране на летища и летателни площадки, и издаване на лицензи на летищни оператори и оператори по наземна дейност.

Разучава и прилага ратифицираните и приети документи на международни организации в областта на въздухоплаването по които Република България е член.

Участва в осъществяването на дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване

Води кореспонденции с български и международни авиационни организации, летищни оператори и оператори по наземна дейност по въпроси, касаещи издаването на лицензи, удостоверения за експлоатационна годност на летища, както и технологични изисквания при обслужването на пътниците и обработката на товарите на летищата за обществено ползване.

Съблюдава спазването на нормативните актове, стандарти и правила по безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

Проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива.

Участва в  комисии за инспекционни проверки на летища, летателни площадки, летищни предприятия и оператори на летищна дейност с помощта на прекия ръководител и/или назначен от прекият ръководител инспектор.

       Изготвя писмени предложения и становища.

       Участва в подготовката на проекти на нормативни документи в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури..

            Участва в изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове.

          Участва в проверки за съответствието с изискванията на ЗГВ на изготвени от физически и юридически лица документи по безопасност, свързани с:

а) техническата експлоатация на летища, летателни площадки и летищни съоръжения и оборудване;

          б) техническата експлоатация на съоръженията за управление и контрол на полетите и на операторите по наземно обслужване.

          Събира, обработва и систематизира информация, свързана с контролната дейност спрямо летищата, летателните площадки и летищни оператори.

Изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряване на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване.

Извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на дирекцията, свързани с издаването на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения, одобрения, атестации и сертификати.

Осъществява координация между ведомствата, експертните съвети и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка с безопасността.

Участва в международни работни групи, форуми и срещи в областта на гражданското въздухоплаване.

Участва в курсове за повишаване на квалификацията.

Подготвя предложения и становища за развитието на информационното обслужване, и участва в подготовката и оформлението на презентации, свързани с дейността в ГД ГВА.

Служителят е задължен своевременно и писмено да докладва на прекия си ръководител за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователна степен: висше – бакалавър.

- Професионална област – икономика или придобит V младши ранг.

- Професионален опит: не се изисква

Допълнителни умения и квалификации:

- Компютърна грамотност: MS Office (Word, Exсel), познания по спецификата на нормативните документи, български и международни стандарти.

- Чужди езици – владеене на работно ниво на един от работните езици на ИКАО;

Начин на провеждане на конкурса:Решаване на тест; Интервю

Основна месечна заплата – от 510 лв. до 1800 лв. в зависимост от професионалния опит.

 Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж (при наличието на такъв);

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:

Документ удостоверяващ владеенето на английски език на минимално ниво В1.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.

___________________________________________________________________________________

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/5...

___________________________________________________________________________________

Списък с нормативни документи за конкурса:

ЧИКАГСКА КОНВЕНЦИЯ

ANNEX – 14

ANNEX – 19

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008г. на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г., относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002г. и Директива 2004/36/ЕО;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г.за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директива 2003/42/ЕО;

ЗАКОН за Гражданското въздухоплаване;

НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища;

Наредба № 13 от 27.01.1999г. за разследване на авиационни произшествия. /посл. изм. ДВ бр.6 от 22.01.2016г./

НАРЕДБА № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване;

НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата;