Вие сте тук

Kонкурс за свободна длъжност „Началник отдел“ на отдел „Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства“

Обява за конкурс

за свободна длъжност „Началник отдел“ на отдел „Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства“ – 1 щатна бройка

 

 

Описание на длъжността:

Организира, контролира, координира и отчита дейността на отдел ЛГ на ГВС пред Директор АБ.

Осъществява контрол по спазването на ЗГВ и издадените въз основа на него нормативни актове за безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване.

Осъществява контрол по спазването на Регламентите на Европейската комисия в областта на първоначалната и постоянната летателна годност, а именно – Основния регламент 216/2008, Регламент 748/2012 и Регламент 1321/2014 и измененията им.

Осигурява поддържането на висок стандарт на безопасността и прилагането на най-добрите международни практики в областта на гражданското въздухоплаване от страна на авиационните субекти и служителите на отдел ЛГ на ГВС.

Основните дейности и отговорности изпълнявани от длъжността се определят от ЗГВ и Устройствения правилник на ГД ГВА в частта по първоначалната и постоянната летателна годност на въздухоплавателните средства,  по техническото обслужване и подържане на ВС, тяхната регистрация и дерегистрация от/или в Регистъра на гражданските ВС на Р. България.

            Утвърждава годишен график на надзора над авиационните субекти, следи за изпълнението му и го изменя при оперативна необходимост;

            Възлага индивидуални задачи на служителите и следи изпълнението им;

            Утвърждава индивидуалния обхват на дейност на служителите на отдела, съгласно личната им компетентност;

            Изготвя и предлага за одобрение длъжностните характеристики на служителите на отдел ЛГ на ГВС;

            Одобрява индивидуални програми за постигане и поддържане на квалификацията на служителите;

            Планира и осигурява обучението на служителите на отдела;

Следи и оценява изпълнението на служебните задължения на служителите на отдел ЛГ на ГВС, съгласно вътрешните правила (Наръчник на инспектора по гражданско въздухоплаване в частта ЛГ – Процедури и Административни процедури);

Изготвя или възлага изготвянето на изменения в Наръчник на инспектора по гражданско въздухоплаване в частта ЛГ – Процедури и Административни процедури и вътрешните процедури на отдел ЛГ на ГВС;

Спазва и следи за спазването на работното време и се стреми към оптимизацията му чрез използване на технологиите и информационните системи на разположение на служителите на ГД ГВА;

Спазва и следи за спазването на Етичния кодекс на ГД ГВА, като дава личен пример с професионализма и поведението си като цяло;

Служителят е задължен своевременно и писмено да докладва на прекия си ръководител за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности;

Участва в разработване, осъвременяване и прилагане на документацията необходима за ефективно функциониране на системата за управление на качеството – СУК в ГД ГВА;

Участва в поддържането и развиването на системата за управление на качеството – СУК в ГД ГВА;

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  образование: висше, образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – инженерно образование в сферата на авиационната техника, авионика или други специалности, свързани със стандартите за техническото обслужване и постоянната летателна годност на ВС и компонентите му;

- професионален опит –– минимум 4 години в осигуряване поддържането на стандартите, свързани с летателна годност в гражданската авиация. или придобит ІІІ младши ранг;

 

Допълнителни умения и квалификации:

- Допълнителни квалификационни курсове, организирани и провеждани от Европейските въздухоплавателни власти и ICAO.

Компютърни умения.

Владеене на поне 2 (два) официални езици на ИКАО

Продължителното упражняване на правата по свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС е предимство

 

Начин на провеждане на конкурса:

  1. Решаване на тест.
  2. Интервю.

 

Основна месечна заплата – от 460 лв. до 2400 лв. в зависимост от професионалния опит.

Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

         Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

      Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.