Вие сте тук

Kонкурс за свободна длъжност „Началник отдел“ на отдел „Правен и икономическо регулиране“

Обява за конкурс

за свободна длъжност „Началник отдел“ на отдел „Правен и икономическо регулиране“ – 1 щатна бройка

 

 

Описание на длъжността:

Да ръководи, организира, координира и отчита дейността на отдел „Правен и икономическо регулиране“ в изпълнение на разпорежданията на главния директор на ГД ГВА, главния секретар на ГД ГВА, директора на дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“.

Съдейства за изготвянето и изготвя самостоятелно нормативни актове, административни актове и осигурява правилното протичане на договорната дейност.

Следи за  извършване на дейностите по контрол на физически и юридически лица във връзка с правните и икономическите аспекти на безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване.

Участва в изготвянето и изготвя документи, доклади, експертни становища и предложения, по въпроси, свързани с правните и икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване.Участва в контролирането и надзора на физическите и юридически лица във връзка с правните и икономическите аспекти на безопасността в гражданското въздухоплаване, като участва в процедури по издаване, изменение, продължаване срока на валидност, и отнемане  на: оперативни лицензи на въздушни превозвачи от Общността; свидетелства на авиационни оператори и на авиационни учебни центрове; свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване на доставчиците на аеронавигационно обслужване.

Ръководи, организира, координира, планира и отчита дейността на отдела.

Изготвя проекти на нормативни актове, участва в изготвянето на възложените му проекти на нормативни актове или изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване или за становище.

Предоставя становища в писмен и устен вид при поискване от ръководството и служителите на администрацията.

Работи самостоятелно или съвместно с други звена на ГД ГВА за законосъобразното протичане на процедурата по чл.16д от Закона за гражданското въздухоплаване.

Извършва проверка на възложени за съгласуване индивидуални административни актове по отношение на тяхната законосъобразност като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.

Участва при съставянето и сключването на възложените му договори и дава становище законосъобразността им, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение. За целта може да изисква съответната документация.

Съгласува заповеди по служебни правоотношения и трудови договори, свързани с възникване, изменение, прекратяване на служебните и трудовите правоотношения с работниците и служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица.

Участва в комисии, работни групи, процедури, провеждани по реда на ЗДСл, ЗОП и др.нормативни актове, съобразно своята компетентност.

Дава мнение по предложени мерки за отстраняване на констатирани закононарушения и търсене на отговорност от виновните лица. За целта може да извършва съответни проверки за спазване на нормативните актове в областта на гражданското въздухоплаване.

Участва в процедури по издаване, изменение, продължаване срока на валидност, заверка и отнемане на: оперативни лицензи на въздушни превозвачи от Общността, на летищни оператори и оператори по наземно обслужване; свидетелства на авиационни оператори и авиационни учебни центрове свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване на доставчици на аеронавигационно обслужване.

Участва в контрола и надзора на въздушните превозвачи, авиационните оператори, извършващи търговски въздушни превози, авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, авиационни учебни центрове, доставчиците на аеронавигационно обслужване.

Участва в разработване, актуализиране и прилагане на документацията, необходима за ефективното функциониране на Системата за управление на качеството (СУК) на ГД „ГВА”, пряко свързана с дейността на отдела и с оглед осигуряването на безопасността в гражданското въздухоплаване.

Участие в поддържането и развиването на СУК на ГД „ГВА” по отношение на въпросите, свързани с дейността на отдела и с оглед осигуряването на безопасността в гражданското въздухоплаване.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование - висше, образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – правни науки, стопански науки, финансово-икономически науки;

-професионален опит – най-малко 4 години професионален опит в областта на гражданското въздухоплаване и/или придобит III младши ранг;

 

Допълнителни умения и квалификации:

- владеене писмено и говоримо на английски език, минимално ниво B1;

- Компютърни умения за работа с Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

Начин на провеждане на конкурса:

  1. Решаване на тест.
  2. Интервю.

 

Основна месечна заплата – от 460 лв. до 2400 лв. в зависимост от професионалния опит.

 Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността:

1. Удостоверение за правоспособност за юристите;

2. Документ удостоверяващ владеенето на английски език на минимално ниво В1.

         Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.