Вие сте тук

Kонкурс за свободна длъжност „Началник отдел“ в отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори“

Обява за конкурс

за свободна длъжност „Началник отдел“ в отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори“ – 1 щатна бройка

 

 

Описание на длъжността:

Организира и осъществява контрол и координация на всички дейности, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на летателното поле, сградите и съоръженията на летищата и летателните площадки, съгласно ЗГВ, Правилниците и Наредбите произтичащи от него.

Контролира и участва в комисии за лицензиране на летищни оператори, оператори по наземна дейност, както и сертифициране на летища и летателни площадки;

Дава становище пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България;

Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността и безопасността на полетите;

Разучава и прилага ратифицираните и приети документи на международни организации в областта на въздухоплаването по които България е член.

Организира и осъществява дейността на ГД ТВА" във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република България, и членството й в организации в областта на гражданското въздухоплаване

Разработва технически задания и конкурсни документации, взима участие припровеждане на процедури по ЗОП.

Извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА свързани с издаването на лицензи, разрешения и удостоверения;

Съгласува проектите за изграждане и реконструкция на сгради, съоръжения и други строителни работи на територията на летището на основата на приетия генерален план а също и предложения във връзка с издаването на разрешения за строителство на сгради съоръжения, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование - висше, образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – инженерно образование в сферата на:

  • Летищна инфраструктура, съоръжения и технологии;
  • Транспортно строителство, строителство на сгради и съоръжения

Транспортна техника и технологии.

-професионален опит – най-малко 4 години професионален опит в областта на експлоатация и поддръжка на летища, летищни съоръжения, технологии и оборудване и/или ранг III младши;

 

Допълнителни умения и квалификации:

Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel), AutoCAD, познания по спецификата на нормативните документи, български и международни стандарти;

чужди езици - ползване на работно ниво на един от работните езици на ИКАО.

 

Начин на провеждане на конкурса:

  1. Решаване на тест.
  2. Интервю.

 

Основна месечна заплата – от 460 лв. до 2400 лв. в зависимост от професионалния опит.

 Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.