Вие сте тук

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността “Главен експерт” в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Летателни стандарти“ – 1 щатна бройка

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

за длъжността “Главен експерт” в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Летателни стандарти“ – 1 щатна бройка

 

 

Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заеманена длъжността:

-  образование: Висше; образователно-квалификационна степен: Бакалавър;

- професионална област на придобитото образование: икономика, право, международни отношения, филология, подходяща инженерно-техническа или хуманитарна специалност;

- професионален опит: минимум 3 години в сферата на гражданското въздухоплаване, международните отношения или

- придобит ІV младши ранг;

 

2. Допълнителни умения и квалификацииa,носещи предимство на кандидатите:

- Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.

- Владеенето на един от другите официални работни езици на ИКАО е предимство;        

- Сертификат за преминато обучение от Категория 6 на ИКАО по „Безопасен превоз на опасни товари по въздуха“ е предимство.

 

3. Начин за провеждане на конкурса:

-    решаване на тест;

-    интервю.

 

4. Кратко описание на длъжността:

- да осъществява дейности по осигуряването на достъпа до пазара на въздухоплавателните услуги за въздушните превозвачи като изпълнява специфични задачи, свързани с издаването на разрешения за полети в съответствие с международните договори, правото на ЕС, ЗГВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

5. Основна месечна заплата: от 620,00 лв. до 2500,00 лв. в зависимост от професионалния опит.

 

           6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-заявление за участие в конкурс по утвърден образец /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

-декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

-копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

7. Срок и място за подаване на документите:

           Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в ГД ГВА, адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 9, ет. 4, ст. 414, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89.

 

              8. За информация:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.