Вие сте тук

Обява за конкурс за Началник отдел Въздушно пространство, търсене и спасяванe

Обява за конкурс за свободна длъжност „Началник отдел“ на отдел „Въздушно пространство, търсене и спасяване“ – 1 щатна бройка

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_struc...

 

Описание на длъжността:

Разработване, планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряването на изискващото се ниво на безопасност на обслужването на въздушното движение.

Изпълнение на задачите на Националния надзорен орган по отношение на изготвянето на План за ефективност и надзора за изпълнението му, както и други задачи, произтичащи от Регламентите на (ЕС).

Ръководство и участие в групи по представяне на държавата пред международни въздухоплавателни организации и на международни форуми.

Контрол по спазване на нормативните актове, стандарти и правила за безопасност на гражданското въздухоплаване.

Ръководи и участва в разработването на проекти и нормативни актове, осигуряващи прилагането на ЗГВ и други подзаконови актове, пряко свързани с обслужването на въздушното движени и лицензирането на авиационния персонал.

Организира работата в отдела, разпределя задачите и контролира изпълнението им от служителите в отдела.

Изготвя проекти на нормативни актове, участва в изготвянето на възложените му проекти на нормативни.

Контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на дейността на доставчиците на аеронавигационно обслужване, технологични  и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ICAO, Европейското законодателство, ЗГВ и подзаконовите нормативни актове.

Участва в организирането , координирането и осъществяването на дейностите на ГД ГВА, свързани с членството  на Република България в Европейския съюз, Евроконтрол, НАТО и техните специализирани органи, работни групи и програми.

Организира и ръководи изготвянето на Националния план за ефективност и Плана за ефективност на ниво ФАБ.

Изготвя доклади, анализи и препоръки, свързани с осигуряването на изискващото се ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване.

Участва в разработване, осъвременяване, прилагане, ефективно функциониране, поддържане и развитие на системата за управление на качеството  - СУК в ГД ГВА.

Участва в изготвянето на плана за планирането на разходите на ГД ГВА, във връзка с дейностите на отдел ВПТС, за следващата година.

Извършва контрол и надзор на изразходваните средства и правилното отчитане на разходите по дейностите свързани с отдел ВПТС.

В случай на авиационно произшествие участва в ръководството и координацията на операции по търсене и спасяване на човешки живот.

Оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните води на Република България.

Други задължения произтичащи от Регламентите на ЕО, ЕС, Регламентите за тяхното изпълнение, ЗГВ, подзаконови нормативни актове и възложени от Главния директор на ГД ГВА, Главния секретар на ГД ГВА и директора на дирекция ОАСВПТСПО.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше - магистър;

Професионална област: авиация, ръководител полети, технически науки;

Професионален опит:  най-малко 4 години професионален опит в областта на аеронавигационното обслужване и/или придобит III младши ранг.

 

Допълнителна квалификация/обучение:

Владеене писмено и говоримо на английски език;

Компютърна грамотност;

Познаване на системата за управление на страната при кризи, бедствия и аварии.

Допълнителни квалификационни курсове провеждани от Евроконтрол и ICAO.

 

Начин на провеждане на конкурса:

Решаване на тест.

Основна месечна заплата – от 510 лв. до 2400 лв. в зависимост от професионалния опит.

 Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

         Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.