Вие сте тук

Обява за конкурс за свободна длъжност „директор“ на дирекция „Летателни стандарти“

Обява за конкурс

за свободна длъжност „директор“ на дирекция „Летателни стандарти“ – 1 щатна бройка

 

Описание на длъжността:

Планира, ръководи, координира и контролира дейността на дирекция „Летателни стандарти“.

Разработване, планиране, организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване.

Осигуряване надзор по спазване на нормативните актове, стандарти и правила за безопасност на полетите в гражданското въздухоплаване.

Да ръководи и участва в методическото осигуряване на провежданата политика в системата на изпълнителната власт и да прилага варианти за решения за нейното подобряване и доближаването и до Европейските практики.

Осъществява контрол по спазването на Регламентите на Европейската комисия в областта на сертифициране на авиационни оператори, учебни центрове, авиомедицинско освидетелстване и лицензиране на авиационния персонал и издадените въз основа на тях нормативни документи.

Осъществява контрол по спазването на Регламентите на Европейската комисия в областта на първоначалната и постоянната летателна годност.

Осъществява контрол по отношение на международното сътрудничество в областта на въздушния транспорт, осъществявано чрез изпълнение на международните договори и членството на Република България в международните организации по гражданско въздухоплаване.

Осъществява контрол по спазването на правата на пътниците във въздушния транспорт. Ръководи и организира дейността на дирекция „Летателни стандарти“.

Участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури.

Утвърждава и контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ICAO документите,Европейското законодателство, ЗГВ и подзаконовите им нормативни актове.

Осъществява контрол при извършването на инспекционните проверки на авиационните оператори по отношение безопасност на полетите.

Ръководи и участва в комисии по разследване на авиационни събития.

Съгласува инспекторски предписания за отстраняване на пропуски и несъответствия, свързани с летателно производствената дейност и безопасност на полетите.

Организира изготвянето на анализи по безопасност на полетите.

Контролира спазването на изискванията за авиомедицинското освидетелстване на авиационния персонал.

Контролира спазването на европейските, международни и/или национални изисквания в областта на летателната годност на ВС, авиационната безопасност и нормативната уредба, свързана с поддържането им.

Контролира поддържането на национален Регистър на гражданските въздухоплавателни средства в Р. България.

Изпълнява други задачи, свързани с областите на дейност на длъжността.

Изготвя експертни становища, доклади, анализи и препоръки по въпроси, свързани с осигуряването на изискващото се равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване.

Извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД ГВА, свързани с издаването на лицензи, разрешения, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения.

Участва в разработване, осъвременяване и прилагане на документацията необходима за ефективно функциониране на системата за управление на качеството - СУК в ГД ГВА.

Участва в поддържането и развиването на системата за управление на качеството - СУК в ГД ГВА.

Участва в изготвянето на плана за разходите на ГД ГВА, във връзка с дейностите на дирекция АБ, за следващата година.

Извършва контрол и надзор на изразходваните средствата и правилното отчитане на разходите по дейностите свързани с дирекция ЛС.

Съгласува международната програма на главния директор на ГД ГВА и на отдел МС.

Контролира осъществяването на международната дейност на ГД ГВА, свързана с членството в Европейския съюз, международните организации, техните специализирани органи, работни групи и програми.

Участва в организирането, координирането и контрола на процеса по сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване.

Участва в преговори и международни заседания на комитети към ЕК и работни групи към Съвета на ЕС.

Контролира дейността на отдела, свързана с изпълнението на задълженията на ГД ГВА като национален орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на пътниците във въздушния транспорт.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  образование: висше, образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – транспорт и авиация, летец - пилот/авиационен инженер, технически науки;

- професионален опит – минимум 5 години професионален опит в поддържането на летателна годност и/или в летателна експлоатация и/или присъден ранг II младши.;

 

Допълнителни умения и квалификации:

Владеене и ползване на работно ниво на английски език.

Компютърни умения. Допълнителни квалификационни курсове, организирани и провеждани от Европейските въздухоплавателни власти и ICAO.

Начин на провеждане на конкурса:

1.       Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Приоритети в управлението и дейността на дирекция „Летателни стандарти““.

2.       Интервю.

 

Основна месечна заплата – от 510 лв. до 2700 лв. в зависимост от професионалния опит.

Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.