Вие сте тук

Обява за конкурс за свободна длъжност „директор“ на дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“

Обява за конкурс

за свободна длъжност „директор“ на дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“ – 1 щатна бройка

 

Описание на длъжността:

Ръководи дейността на дирекция ОАСВПТСПО.

Организира, координира, контролира и отчита дейността на дирекцията.

Изготвя и съгласува становища, предложения, планове и отчети, свързани с дейността на дирекцията.

Осъществява контрол на гражданските летища и летателни площадки, аеронавигационните и други съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване на територията на страната, независимо от собствеността им, като за целта контролира.

Контрол и координация на дейности по издаване, поддържане и валидността, временно спиране действието и отнемане на лицензи на летищни оператори, оператори по наземно обслужване и свидетелства на доставчик за извършване на аеронавигационно обслужване във връзка с финансово-икономическите аспекти на осигуряване на безопасността в гражданското въздухоплаване

Следи за осъществяваната координация между ведомствата и юридическите лица в областта на гражданското въздухоплаване във връзка със сигурността на полетите;

Контролира изготвянето на експертни становища, доклади, анализи и препоръки и участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни актове по въпроси, свързани с постигане на сигурността на гражданското въздухоплаване.

Участва, след изрично разпореждане, в дейността на консултативни органи, комисии и структури на държавната администрацията свързани с гражданското въздухоплаване.

Утвърждава и контролира изпълнението на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на дейността на доставчиците на аеронавигационно обслужване, технологични и технически документи, програми, планове, доклади и анализи, в съответствие с изискванията на ICAO, Европейското законодателство,  ЗГВ и подзаконовите им нормативни актове.

Дава становища пред главния директор относно публикуването на данни в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

Осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на аеронавигационното обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия гражданското въздухоплаване във връзка с безопасността на полетите.

Изпълнява на задачите на Националния надзорен орган по отношение изготвянето на Плана за ефективност и надзора на изпълнението му.

Участване в проверки на доставчика на аеронавигационно обслужване за текущото съответствие с изискванията, при които е издадено свидетелството.

Изготвяне годишни доклади за дейността на Националния надзорен орган в съответствие с регулаторните изисквания.

Съвместно с Главна дирекция „Аварийно спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция "Морска администрация"  ръководи и координира операции по търсене и спасяване при авиационно произшествие в българския морски отговорен район за търсене и спасяване.

Контролира, ръководи и съдейства за осъществяването на правното осигуряване на ГД ГВА.

Участва в подготовката на проекти на нормативни актове.

Координира и организира осъществяването на дейностите на ГД „ГВА“ като независим надзорен орган по глава Х "В" от ЗГВ "Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България"

Участва в разработване, осъвременяване и прилагане на документацията необходима за ефективно функциониране на системата за управление на качеството – СУК в ГД ГВА.

Участва в поддържането и развиването на системата за управление на качеството – СУК в ГД ГВА.

Изпълняване и други функции, възложени от главния директор и главния секретар на ГД ГВА.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  образование: висше, образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – транспорт, авиация, технически науки, право;

- професионален опит – : минимум 5 години професионален опит и/или ІI младши ранг;

Допълнителни умения и квалификации:

Владеене и ползване на английски език.

Компютърни умения.

 

Начин на провеждане на конкурса:

1.         Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Приоритети в управлението и дейността на дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване““.

2.         Интервю.

 

Основна месечна заплата – от 510 лв. до 2700 лв. в зависимост от професионалния опит.

Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- копие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- копие от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от едновременното публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, телефон за допълнителна информация: 02/937 10 89 или 02/937 10 47.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационните табла на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 9, ет.4, на входа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения”, както  и на електронната страница на ГД ГВА на адрес: www.caa.bg.