Вие сте тук

Процедура по мобилност за длъжността главен експерт - човешки ресурси

На основание чл. 81а, ал. 2  от Закона за държавния служител и  чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,

НАРЕЖДАМ:

ОБЯВЯВАМ процедура по мобилност за преминаване на държавна служба в друга администрация за 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финансово - стопански дейности и човешки ресурси“, дирекция „Административни и финансови дейности“ в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, като определям:

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове:

1. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

2. Професионален опит – 3 години в областта на човешките ресурси и/или ранг ІV младши;

3. Предпочитано образование – икономика; право; публична администрация; човешки ресурси.

ІІ. Допълнителна квалификация:

Компютърни умения – MS Office.

ІІІ. Заплата – 510 лв. – 2150 лв.

ІV. Необходими документи за участие в процедурата по мобилност:

1.Писмено заявление (свободен текст, с посочен телефон, e-mail, адрес за кореспонденция) за участие в процедура по заемане на свободна длъжност при условията и по реда на чл.81а, ал.2  от Закона за държавния служител;

2.Подробна професионална автобиография;

3.Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

4.Копие на служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение, придобит ранг като държавен служител и професионален опит, както и формуляр за годишна оценка в случаите на чл.15, ал.3 от Закона за държавния служител;

5.Копия на документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка и/или официални документи на български език, доказващи извършване на дейност в чужбина (при наличие на такава).

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник , който представя пълномощно с нотариално заверен подпис в 10-дневен срок от датата на обявяване на длъжността в информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, всеки работен ден  от 09.00 часа до 17.30 часа в деловодството на ГД ГВА на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ет.4, стая 425.

VІ. Подборът да се проведе чрез интервю в случай, че кандидатите са повече от един.

VІІ. Телефон за допълнителна информация: 02/93 1047 и 02/937 1089.

VІІІ. Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна

администрация“ няма нормативно определено задължение да информира кандидатите за приключване на процедурата.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

 

Станимир Лешев

Главен директор на ГД ГВА